22. marec – Svetový deň vody

PP Zárez stravného potoka

K Svetovému dňu vody sme zorganizovali dve envirovýchovné akcie.  20.03.2018 sme žiakom 7. ročníkov ZŠ Kúpeľná, Prešov porozprávali o význame vody pre človeka a živočíchy. Na príklade obojživelníkov sme si vysvetlili aké môže mať následky znečistenie povrchových vôd v jarných mesiacoch. Na záver sme analyzovali obsah dusičnanov a dusitanov v donesených vzorkách vody z domácich  studni.

23.03.2018 sme využili krásny slnečný deň a spolu so žiakmi so Súkromnej základnej školy v Giraltovciach sme sledovali podoby vody počas exkurzie v PP Zárez stravného potoka. Zamerali sme na mokrade a život v nich. Žiaci si  precvičili aj anglický jazyk, keďže počas exkurzie museli dopĺňať do pripravených dotazníkov odpovede na otázky, týkajúce sa navštívenej lokality ako aj okolitých zaujímavostí.