57. Floristický kurz v Bardejove

57. Floristický kurz v Bardejove

V dňoch 1. júla – 7. júla 2018 v Bardejove sa uskutoční 57. floristický kurz, na ktorom sa stretne viac ako sto účastníkov, profesionálnych botanikov a botanikov – amatérov, študentov a ďalších záujemcov o botaniku, ktorí budú skúmať širšie okolie Bardejova a zároveň sa od vedúcich exkurzií učiť spoznávať rastliny tohto regiónu.

Spoluorganizátormi kurzu sú Slovenská botanická spoločnosť, Česká botanická spoločnosť, Štátna ochrana prírody SR (RCOP v Prešove, PIENAP) a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Tradícia floristických kurzov začína v roku 1957. Od tohto roku sa floristické kurzy, vtedy Československej botanickej spoločnosti, konali každoročne na území ČR. Až od roku 1991 sa vďaka nadšeniu práve pracovníkov Katedry botaniky PF UPJŠ začali uskutočňovať aj na Slovensku. Prvý kurz sa uskutočnil v Starej Ľubovni. Od týchto čias sa na východnom Slovensku organizuje kurz raz za 9 rokov, celkovo na Slovensku raz za 3 roky. Na východe Slovenska sa okrem Starej Ľubovne uskutočnil kurz ešte v Gelnici (r. 2000) a v Trebišove (r. 2009). V tomto roku zavíta do mesta Bardejov a jeho krásneho okolia.

Pre účastníkov sú pripravené trasy do okolia Bardejova, kde budú môcť zmapovať rôzne škály biotopov. Veľký záujem je o lokality v pohorí Čergov, ktoré sa okrem krásnych jedľobučín môže pochváliť aj pestrým botanickým zložením horských a podhorských  lúk. Vegetácia v okolí vodných tokov bude taktiež predmetom “botanizovania” a trasy povedú hlavne v okolí rieky Topľa, ktorej tok je zaradený medzi územia európskeho významu.  Účastníci navštívia NPR Regetovské rašelinisko, kde zmapujú mokradnú vegetáciu. Na tejto lokalite sa ako jednej z mála v pôsobnosti RCOP Prešov nachádza rosička okrúhlolistá či vachta trojlistá. Lákadlom pre botanikov je aj NPR Becherovská tisina, vyhlásená na ochranu najväčšieho pôvodného výskytu chráneného tisu obyčajného vo flyšovej oblasti Karpát.

Floristický kurz patrí medzi akcie, ktoré prispievajú nielen k rozšíreniu botanických poznatkov, ale je tiež výbornou propagáciou daného územia. Veríme, že účastníci podujatia si odnesú nielen nové poznatky ale aj krásne zážitky zo severovýchodného Slovenska.