Anorganici v akcii

V stredu 23.10.2019 sa odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR z viacerých chránených území Slovenska zišli pri Meliatskom profile, aby spoločne s obyvateľmi obce Meliata prispeli k jeho úprave a lepšiemu sprístupneniu pre návštevníkov.   Meliatsky profil je prírodná pamiatka v správe NP Slovenský kras. Nachádza sa v katastrálnom území obce Meliata v okrese Rožňava v Košickom kraji. Leží v záreze riečky Muráň, v lokalite Meliatsky mlyn.

Meliatský profil

Meliatský profil

Územie bolo vyhlásené v roku 1989 na rozlohe 15,4282 ha.  Toto miesto má veľký historický význam v odhaľovaní geologickej minulosti našej krajiny. V prirodzených eróznych výstupoch tu sú odkryté až 4 m vysoké bralnaté výstupy hornín, ktoré sú ukážkou geologického vývoja v dávnej minulosti. Práve na tomto mieste sa prvý raz podarilo geológom dokázať výskyt hlbokomorských usadenín na území Slovenska. More, v ktorom sa tieto usadeniny vytvorili, vedci nazývajú meliatsky oceán. Jeho usadeniny sú tu zväčša prekryté plytkovodnými vápencami Slovenského krasu nazvanými Silický príkrov.Lokalita za posledné roky do značnej miery zarástla náletovými drevinami a tie bolo potrebné odstrániť, aby to, čo je na tomto mieste zaujímavé, bolo pre ľudí viditeľné.

Po ukončení praktickej starostlivosti sa uskutočnila odborná exkurzia v Ochtinskej aragonitovej jaskyni spojená s odborným výkladom Doc. RNDr. Bella Pavel, PhD. z Úseku ochrany jaskýň SSJ ŠOP SR Liptovský Mikuláš. Ďalej sa uskutočnila obhliadka stratotypovej geologickej lokality Muránsky zlom, k. ú. Muráň, kde sa stretávajú 2 geologické jednotky veporikum a silicikum. Na obhliadke lokality bolo zistené, že by aj tu bola potrebné vykonať praktickú starostlivosť. Anorganici zo všetkých kútov Slovenska zhodnotili, že aj na tejto lokalite bude potrebné realizovať praktickú starostlivosť vedúcu k jej zachovaniu.

Výzdoba v Ochtínskej aragonitovej jaskyni

Lokalita Muránsky zlom