Elektrické vedenia sú pre vtáky bezpečnejšie

Elektrické vedenia sú pre vtáky bezpečnejšie

Územie Slovenska pretína približne 35 000 kilometrov elektrických vedení. Elektrifikácia predstavovala jeden z kľúčových udalostí  rozvoja hospodárstva a techniky v 20. storočí na Slovensku. Jej začiatky na našom území siahajú do konca 19. storočia, pričom rozhodujúcim obdobím pre nástup systematickej veľkoplošnej elektrifikácie sa stali roky 1918 – 1938. V roku 1918 bolo elektrifikovaných len približne 2 % obcí na Slovensku,  v roku 1946 to bolo už vyše 40 % .

Opatrenia proti nárazom vtáctva do drôtov sa uplatňujú približne od roku 2007, problematické úseky evidovali pracovníci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky i ornitologické mimovládne organizácie.

Systematicky sa tento problém začal skúmať od roku 2014 v rámci projektu LIFE Energia. Podľa výskumu realizovaného od decembra 2014 do februára 2016 na rozsahu 6 235 km vedení v rámci projektu LIFE Energia bolo zastúpenie obetí elektrokúcie a nárazov v pomere 77:23. Spomedzi 4 351 nájdených jedincov 84 voľne žijúcich druhov vtáctva bolo 2992 usmrtených v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a 908 uhynulo po kolízii s elektrickým vedením (Gális et al., 2019).

Straty jedincov v dôsledku elektrokúcie/nárazov nemusia mať výrazný efekt na veľkú a silnú populáciu vtákov. Môžu však veľmi významne  ovplyvniť životaschopnosť lokálnej populácie vzácnych a ohrozených druhov. Pre tieto druhy to znamená dvojitú stratu. Úhyn dospelého jedinca z hniezdneho páru vedie zároveň k výraznému zníženiu šance úspešného vyvedenia mláďat. Najnovšie štúdie uvádzajú, že orol kráľovský (Aquila heliaca) a sokol rároh (Falco cherrug) patria medzi druhy, ktoré sú ohrozené zásahom elektrickým prúdom (Kovács et al. 2014, Nemček et al. 2014, Demeter et al. 2018). V rokoch 2014 – 2019, bolo na území Slovenska nájdených, 16 jedincov orla kráľovského usmrtených prúdom. V prípade sokola rároha sa jednalo o 14 jedincov. (SRJ, 2019).

Aktivity pracoviska RCOP Prešov  vrámci projektu LIFE Energia smerovali do CHVU Košická kotlina, ktoré leží v území Košickej kotliny južne a juhovýchodne od mesta Košice. Južnú hranicu CHVU tvorí štátna hranica s Maďarskom približne od obce Buzica po obec Skároš. Hranica zo severu prebieha zhruba južne od obcí Cestice, Komárovce, Veľká Ida a areál US Steel Košice, Sokoľany, Haniska, Čaňa, Kokšov – Bakša, Vyšná Hutka, Ďurďošík, z východu približne líniou Olšovany, Vyšný Čaj, Vyšná Myšľa, Skároš. CHVU Košická kotlina bolo vyhlásené za účelom ochrany  vtáctva , hlavne  sokola rároh (Falco cherrug), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), ďatľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus), bociana bieleho (Ciconia ciconia), prepelice poľnej (Coturnix coturnix) a orla kráľovského (Aquila heliaca). Jedná sa o poľnohospodársky využívanú krajinu, ktorej ráz udáva aj rieka Hornád s jej prítokmi a  slepými  ramenami. Vzhľadom na sídelnú štruktúru, v území sa striedajú intravilány obcí, poľnohospodársky využívané pozemky, sady, vetrolamy s remízkami a menšími lesnými celkami popretkávané sieťou elektrických vedení. Je to vhodné prostredie pre hniezdenie alebo zber potravy nielen pre kriteriové druhy vtákov. Tie pri svojich preletoch čelia prekážkam, ktoré sú tvorené práve  elektrickým vedením.

Počas fungovania projektu sme sa zamerali v prvej fáze na prvotný monitoring elektrických vedení a ich nebezpečnosť pre vtáky z hľadiska ich zabezpečenia. V území sa nachádzali rôzne typy konzol, zväčša bez bezpečnostných prvkov. Zaujímavosťou bolo, že na niektorých elek. linkách boli v jednej línii požité rôzne typy konzol. Počas prvotného monitoringu, ktorý prebiehal v roku 2015  sme v blízkosti elek. vedenia zaznamenali kŕdle holubov, škorcov a loviaceho myšiaka lesného. Pod elektrickým vedením nebol nájdený žiadny poranený alebo uhynutý jedinec. Výstupom z monitoringu je spracovaná GPX. vrstva so súradnicami elek. stĺpov.

V rokoch 2017 -2019 sme sa zamerali na monitoring úhynov vtákov pod elektrickým vedením.  Monitoring sme smerovali do miest, kde sa vyskytuje orol kráľovský a sokol rároh alebo do blízkostí vodných plôch – štrkovísk, kde je zvýšený výskyt vodného vtáctva, ako sú labute, volavky, bociany.  Je to v blízkosti intravilánov obcí Geča, Čaňa a Milhosť. Tu boli inštalované aj odkloňovače typu Fire Fly, kde sme pri svojich návštevách sledovali aj ich efektivitu. Od inštalácie sme nemali nájdený ani hlásený úhyn vtákov na týchto lokalitách. Pričom na vodných plochách sme zaznamenávali kŕdle divých kačíc, volavky popolavé, bociany biele a labute veľké.

 Sokol rároh v tomto území  hniezdi v inštalovanej búdke na stĺpe vysokého napätia. Vzhľadom na hustú sieť elek. liniek dochádza každoročne k  smrteľným zraneniam mláďat sokola rároha na el. vedení. Aktivity projektu budú aj po jeho skončení smerovať k eliminácii úhynov jedincov kontrolou dotknutých lokalít a inštaláciou zábran podľa potreby.

Viac informácii o aktivitách projektu LIFE Energia nájdete https://www.lifeenergia.sk/aktuality