Manažmentové opatrenia v PR Salvatorské lúky

Manažmentové opatrenia v PR Salvatorské lúky

Prírodná rezervácia Salvatorské lúky leží  v katastrálnom území obci Lipovce a Šindliar. Jej celková rozloha je 2,68 ha. Za prírodnú rezerváciu bola  vyhlásená v roku 1980 na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Ide o jedno z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) v SR okrem údolia Hnilca v Slovenskom raji.  Vďaka výskytu jazyčníka sibirského bolo územie známe už v 19. storočí. Prvý nález publikoval v roku 1853 Fridrich Hazslinszký, mykológ a botanik pôsobiaci ako učiteľ na prešovskom evanjelickom kolégiu. Predmetom ochrany sú biotopy lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov, bezkolencové lúky, vlhkomilé vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách, nížinné a podhorské kosné lúky a slatiny s vysokým obsahom báz.  V minulosti boli lúčne porasty kosené a jedince jazyčníka nachádzajúce sa v týchto častiach nemohli dokončiť svoj vegetačný cyklus a populácia stagnovala. Od kosenia sa upustilo, čo však viedlo k zarastaniu územia krovinami a rozšíreniu trste obyčajnej (Phragmites australis). Pre zachovanie tejto výnimočnej lokality je potrebné odstraňovanie krovitých porastov ako aj obmedziť expanziu trste. Posledné teplé jesenné dni využili preto pracovníci RCOP Prešov na odstránenie nežiadúcich porastov krovín  a trste. Vzhľadom na veľkosť územia a zachovanie predmetov ochrany bude potrebné v manažmentových opatreniach pokračovať aj v budúcom roku.

pred zásahom