Označovanie chránených území

Jednou z našich činností je aj označovanie chránených území (CHÚ). Spôsob označovania CHÚ je daný vo vyhláške 24/2003 Z.z. a to v §19 (podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny). Označuje sa spravidla obvodová hranica a osadzujú sa aj normalizačné tabule.

Obvodové hranice sa značia pruhovým značením na stromoch alebo drevených hraničných stĺpikoch a to dvoma červenými pruhmi v prsnej výške (cca 130 cm). Pričom vrchný pruh prechádza celým obvodom kmeňa a spodný len polovicou a to tak, že ak pozeráme z vonku do územia vidíme dva pruhy a ak z vnútra územia von tak vidíme len jeden. Pruhy ako aj medzera medzi nimi sú 5 cm široké.

Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou. Sú zameriavané a v teréne označené podľa údajov z GPS zariadenia.

V takto vyznačených územiach je možný pohyb po vyznačených turistických alebo náučných chodníkoch s rešpektovaním platných podmienok ochrany.

Na hlavných vstupoch do územia (cesty, tur. chodník a pod.) sa osadzujú tabule so štátnym znakom. Okrem štátneho znaku obsahujú kategóriu chráneného územia, stupeň ochrany prírody, piktogramy niektorých zakázaných činností a prípadne ďalšie informácie o území (názov územia, predmet ochrany, výmera, rok vyhlásenia a iné). Tabule sa spravidla umiestňujú na drevený stĺpik.

V posledných rokoch nám označovanie chránených znepríjemňujú a robia náročnejším tzv. samozvaní ochrancovia prírody. Svojvoľne označujú chránené územia, pričom územia často zväčšujú alebo aj zmenšujú. Vlastníci, správcovia a užívatelia nás následne oslovujú so žiadosťou územie správne preznačiť. Preto musíme zlé značenie premaľovať  sivou farbou alebo preškrtnúť. Výsledok takéhoto dvojitého značenia v teréne nevyzerá  veľmi esteticky. Sme otvorení  každej spolupráci, pretože naše kapacity sú obmedzené.  Radi privítame každú pomoc pri označovaní chránených území, ale len za účasti pracovníkov nášho pracoviska. Spolupráca s nami zabezpečí, že územia budú označené správne a spôsobom nato určeným. A v neposlednom rade sa mi budeme môcť zaoberať často dôležitejšími vecami v rámci ochrany prírody ako preznačovaním nepresných hraníc.

zameranie hraníc CHU

premaľovávanie chybného značenia

rušenie chybného označenia