Stráž prírody

odznakOd 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“)  Vzhľadom k činnosti členov stráže prírody (ČSP) nastala zmena v tom, že  podľa § 65a tohto zákona Štátna ochrana prírody SR   zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom profesionálnych členov stráže prírody a dobrovoľných členov stráže prírody. Táto zmena má prispieť k zefektívneniu komunikácie a samotnej práce stráže prírody. V súčasnej dobe požiadavky na strážcov stále narastajú, čo je spôsobené jednak spoločenským tlakom, zmenami legislatívy, ale aj presadzovaním lepšieho postavenia stráže prírody v systéme ochrany prírody. Z tohto dôvodu je potrebné neustále zlepšovanie vzdelávania, systematické preškoľovanie a dovzdelávanie strážcov.

V zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody sa má odborná spôsobilosť uchádzačov za členov stráže prírody preukázať vykonaním skúšky. Nakoľko má preskúšanie v zmysle novely zákona č. 543/2002 Z. z. prebehnúť do konca roka 2020, boli oslovené okresné úrady, aby určili 4 termíny v mesiaci november, keby by bolo možné vykonať skúšky v priestoroch OU.

Kvôli súčasnej situácii s  nastavenými preventívnymi opatreniami sa neuskutoční pôvodne plánované preškolenie ako aj následné preskúšanie členov stráže prírody. Učebné materiály, ktoré sú podkladom pre vykonanie skúšok Vám preto sprístupňujeme v elektronickej forme na linku: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c9173877-7940-41d2-b227-043bdbd1d06d.

Obsahujú v elektronickej podobe Príručku strážcu prírody a sadu otázok, z ktorých budú zostavované testy na písomné skúšky. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva (zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon), právnej úpravy priestupkov (zákon č. 372/1990 zb. o priestupkoch), právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z.), použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má ČSP funkciu vykonávať.

Skúšky prebehnú, keď sa vyjasnia podmienky alebo sa zmiernia opatrenia, ktoré ich vykonanie obmedzujú. Každý z  členov stráže prírody evidovaný na okresných úradoch a  nahlásení osvedčení čakatelia na členov stráže prírody budú osobitne pozvaní na konkrétny termín vykonania skúšky listom.

Upozorňujeme všetkých ČSP na povinnosť zasielať správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na úseku  ochrany prírody a krajiny.  Neplnením si povinností  člena stráže prírody môže organizácia ochrany prírody podať návrh okresnému úradu v sídle kraja na vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu ČSP.

Dávame do pozornosti možnosť telefonickej, mailovej alebo osobnej konzultácie k preskúšaniu odbornej spôsobilosti ČSP na našom pracovisku RCOP Prešov, (Švábska 4, Prešov).  Vzhľadom na súčasné pandemické opatrenia preferujeme telefonické alebo e-mailové konzultácie.  Osobné konzultácie je potrebné dohodnúť vopred na tel. čísle 051/7567421 alebo emailom marta.hresova@sopsr.sk.  Zároveň by sme chceli požiadať o zaslanie aktuálnych  kontaktných údajov (adresa, e-mailový a tel. kontakt).

 

Prirucka_strazcu_prirody  

Otázky pre stráž prírody_2020