Sčítanie netopierov v Dubnických baniach

Sčítanie netopierov v Dubnických baniach

V polovici februára prebehlo tradičné zimné sčítanie netopierov  v podzemných priestoroch opálových baní, ktoré sú územím európskeho významu CHA Dubnícke bane.  Sčítavanie  netopierov iniciovala Spoločnosť na ochranu netopierov (SON), za ktorú sa sčítavania zúčastnili jej členovia P. Pjenčák, M. Ceľuch, M. Fulín, M. Danilák, G. Nusová, M. Hrivňák, J. Rys, S. Greš, M. Šara, M. Revický a  P. Hradiský za prítomnosti pracovníkov RCOP Prešov. V podzemí nás sprevádzali zástupcovia spoločnosti Slovenské opálové bane.

V tomto roku bolo  potvrdených  7207 jedincov zimujúcich netopierov a zastúpených bolo 15 druhov netopierov a to: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), netopier ostrouchý (Myotis blythii), uchaňa čierna (Barbastella barabstellus), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii), ucháč svetlý (Plecotus auritus), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier Brandtov (Myotis Brandtov), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), ucháč sivý (Plecotus austriacus) a  večernica pozdná (Eptesicus serotinus).

Z grafu je zrejmé, že pokles jedincov zaznamenala uchaňa čierna, ktorá zimuje v najchladnejších častiach bane a vytvára veľké agregácie, ktoré môžu mať niekoľko sto jedincov. Ich pokles môže súvisieť s oteplením v mesiaci február, ale aj s prehliadnutím väčšej agregácie v ťažšie dostupných miestach v podzemí. Dlhodobo stúpa počet podkovárov malých, čo je trend aj na iných zimoviskách na Slovensku. Tento druh zimuje v teplejších častiach bane.

Sčítavanie netopierov v Dubnických baniach sa vykonáva už od zimy na prelome rokov 1969/1970. Všeobecne môžeme konštatovať, že ich počet rastie a druhové zastúpenie sa priebežne mení v závislosti od mikroklimatických podmienok v banských priestoroch. V minulosti na početnosť netopierov malo výrazný vplyv aj vyrušovanie zimujúcich netopierov nelegálnymi vstupmi hľadačov opálov do podzemia.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí obetovali svoj čas a zapojili sa do sčítania netopierov. Táto aktivita je časovo ale aj fyzicky náročná a o to viac si ceníme všetky získané výsledky.