Školili sme sa na veterine …

Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov prostredníctvom prevádzkovania sústavy záchranných zariadení (14 chovných a 4 rehabilitačné stanice). Zamestnanci prichádzajú do kontaktu s rôznymi druhmi zvierat, pričom väčšinu tvoria vtáky. Manipulácia s divožijúcim poraneným zvieraťom je špecifická v tom, že zviera nás berie ako nebezpečenstvo a bráni sa, aj keď mi mu chceme pomôcť. Pri ošetrovaní je preto potrebné byť veľmi opatrný, lebo každé zaváhanie či nepozornosť môže znamenať poranenie ostrým zobákom či pazúrmi.

Veľkým prínosom pri našej práci bola možnosť zúčastniť sa seminára, ktorý zorganizovala pre zamestnancov ŠOP SR  Klinika vtákov,  exotických a voľne žijúcich živočíchov UVLF v Košiciach.

Seminár bol zameraný na manipuláciu a primárne ošetrenie chránených druhov živočíchov v záchranných zariadeniach.  Po úvodných slovách a prezentácii zameranej na najčastejšie poranenia a choroby  u voľne  žijúcich zvierat sa účastníci premiestnili na ošetrovňu, kde im boli názorne prevedené rôzne veterinárne úkony a vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou posúdenia zdravotného stavu zvierat. Začali sme správnou manipuláciou a  fixáciou jedinca ako aj zásadami pre transport zvierat. Vyplašené a poranené zviera je najvhodnejšie prevážať v kartónovej krabici s mäkkou podstielkou, aby sa minimalizovali poranenia pri prevoze zvierat. Pri posúdení kondičného stavu je potrebné skontrolovať osvalenie, ale aj dutinu ústnu a ušné otvory, či sa tam nenachádza krv, čo indikuje náraz do prekážky. Ukážky odberu krvi, aplikácie liečiv, anestéza a endoskopické vyšetrenie zaujali všetkých prítomných, ktorí sledovali vysoko odbornú a kvalifikovanú prácu prednostu  kliniky Ladislava Molnára a jeho kolegov.  MVDr. Molnár pôsobí už desaťročie na klinike  vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, ktorej jednou z aktivít  je ošetrovanie voľne žijúcich chránených živočíchov. Najčastejšie sa jedná o voľne žijúce dravé vtáky, predovšetkým sokol myšiar, myšiak hôrny, jastrab lesný, ako aj o viaceré druhy sov, sova lesná, uralská, myšiarka ušatá, taktiež o rôzne druhy spevavých vtákov. Sezónne sú  ošetrované dážďovníky, belorítky, ako aj chránené druhy cicavcov, rys ostrovid alebo veverice. Najčastejšími príčinami pobytu týchto zvierat na klinike sú rôzne druhy fraktúr (vzniknuté najmä po strete s automobilmi), ako aj vyhladovanie a celkové vysilenie predovšetkým v zimnom období. S klinikou spolupracuje aj naše pracovisko hlavne v prípade závažnejších poranení  vzácnych druhov dravcov.

Druhú časť seminára sme absolvovali v priestoroch Účelového zariadenia (ÚZ) pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, ktoré  poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel.  Vo veľkých rozlietavacích volierách sme mohli sledovať odchyt a manipuláciu pri ošetrovaní jedinca orla kráľovského.  Ostal čas aj  na diskusiu, kde pán Molnár odpovedal na naše otázky súvisiace s ošetrovaním hendikepovaných jedincov. Načrtli sa aj ďalšie oblasti spolupráce pri ochrane voľne žijúcich živočíchov akými sú veľké šelmy či zubor európsky.  Stretnutie naplnilo stanovené ciele a bude nám prínosom pri našej práci pri záchrane chránených druhov živočíchov.