Správa RCOP Prešov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

 Mapa územnej pôsobnosti jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Regionálne centrum ochrany prírody  je jednou z organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody.

Činnosť RCOP v Prešove

Zoológ
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti centra výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Poľnohospodár
 • Prevádza odbornú činnosť a vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Krajinár a anorganik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít, ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
Lesník
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
 • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Botanik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti  výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.).
 Pracovník environmentálnej výchovy
 • Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, centrá voľného času a  detské tábory.
 • Organizuje verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas roka, terénne exkurzie  a besedy so zameraním na ochranu prírody.
 • Spolupracuje s médiami pri prezentácii problematiky ochrany prírody.
 • Spracováva propagačné materiály, plagáty, letáky, výstavy, brožúry a spravuje webovú stránku.
 •  Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti  evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity.
Regionálny informatik
 • Zabezpečuje výmenu dát v rámci Informačného systému evidencie druhov organizmov a lokalít ich výskytu.
 • Pracuje na tvorbe vrstiev a máp v rámci geografických informačných systémov (GIS).
 • Spracováva poskytnuté dáta od Správ katastra nehnuteľností.
 • Eviduje a spracováva údaje o výmerách  a hraniciach chránených území.
 • Zúčastňuje sa na všetkom ohľadne PC, GIS, GPS a IT  🙂

 

 

 

 

 

 

 

Kolektív pracovníkov RCOP Prešov