Svetový deň vody

Cieľom Svetového dňa vody je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, poukázať na problémy týkajúce sa zásobovania pitnou vodou, zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody a zvýšiť účasť a spoluprácu vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora.

Tento deň sa oslavuje už od roku 1993 a každý rok je jedna z nominovaných agentúr Organizácie spojených národov (OSN) poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu (ACC) vodných zdrojov.

AKÁ JE TÉMA?

Témou Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ –  Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých. Téma vychádza z prísľubu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, že ak trvalo udržateľný rozvoj napreduje, každý musí mať z toho prospech.

Čistá voda je jednou z priorít agendy Organizácie Spojených národov. Cieľ číslo 6 trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG 6) zahŕňa zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľný manažment vody a hygienických zariadení pre všetkých do roku 2030. Agenda sa tiež zameriava na udržateľné hospodárenie s vodou, ako aj na bezpečné nakladanie s odpadovou vodou a redukovanie znečistenia vodných tokov.

KDE JE PROBLÉM?

V súčasnosti ešte stále žije viac ako miliarda ľudí bez prístupu k bezpečnej vode – ich domácnosti, školy, pracoviská, farmy a továrne zápasia, aby prežili a prosperovali. Pojem „bezpečná voda“ je skratka pre „poskytnutie zdravotne nezávadnej pitnej vody“: vody, ktorá je prístupná a dostupná v prípade potreby a bez kontaminácie.

Marginalizované skupiny ako ženy, deti, utečenci, domorodé obyvateľstvo, osoby so zdravotným postihnutím a mnohí ďalší sú často prehliadané a niekedy čelia diskriminácii, pretože sa snažia aby mali prístup k bezpečnej vode, ktorú potrebujú a mohli ju spravovať.

Alarmujúci je aj fakt, že 6 km je priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby si nabrali vodu.

ČO JE ĽUDSKÉ PRÁVO NA VODU?

Ktokoľvek ste, kdekoľvek ste, voda je vaše ľudské právo. Prístup k vode je základom verejného zdravia, a preto je rozhodujúci pre trvalo udržateľný rozvoj a stabilný a prosperujúci svet. Spoločnosť sa nemôžeme pohnúť vpred, kým veľké množstvo ľudí žije bez zdravej pitnej vody.

V roku 2010 OSN uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a hygienu ako ľudské právo, ktoré je nevyhnutné pre plné užívanie života a všetkých ľudských práv“. Ľudské právo na vodu oprávňuje každého, bez diskriminácie, na dostatočnú, bezpečnú, prijateľnú, fyzicky prístupnú a dostupnú vodu na osobné a domáce použitie; čo zahŕňa vodu na pitie, osobnú hygienu,  pranie odevov, prípravu jedla a osobné a domáce potreby.

PREČO SÚ ĽUDIA BEZ BEZPEČNEJ VODY?

Ľudia sú ponechaní bez nezávadnej pitnej vody z mnohých rôznych dôvodov. Nižšie sú uvedené niektoré dôvody diskriminácie, ktoré spôsobujú, že niektorí ľudia sú obzvlášť znevýhodnení, pokiaľ ide o prístup k vode:

 • Pohlavie
 • Rasa, etnický pôvod, náboženstvo, kasta, reč a národnosť
 • Postihnutie, vek a zdravotný stav
 • Majetok, držba, bydlisko, ekonomické a sociálne postavenie

Ďalšie faktory, ako napr. zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, nárast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migračné toky, môžu tiež neúmerne ovplyvniť marginalizované skupiny prostredníctvom dopadov na vodu.

UVEDIEME NIEKOĽKO KĽÚČOVÝCH FAKTOV

 • 2,1 miliardy ľudí žije v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody.
 • Jedna zo štyroch základných škôl nemá prístup k pitnej vode, žiaci využívajú nechránené vodné zdroje alebo sú smädní.
 • Každý deň zomrie viac ako 700 detí mladších ako päť rokov kvôli hnačkám súvisiacim so závadnou vodou a zlou hygienou.
 • Globálne 80 % ľudí, ktorí musia používať nebezpečné a nechránené vodné zdroje, žije vo vidieckych oblastiach.
 • V ôsmich z desiatich domácností ženy a dievčatá nosenia vodu do domácností z neoficiálnych vodných prevádzkových priestorov.
 • Viac ako 800 žien zomrie každý deň kvôli komplikáciám v tehotenstve a pri pôrode.
 • Pre 68,5 milióna ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, je prístup k nezávadnej pitnej vode veľmi problematický.
 • Približne 4 miliardy ľudí, takmer dve tretiny svetovej populácie, majú aspoň jeden mesiac v roku vážny nedostatok vody.
 • Vo všeobecnosti bohatší ľudia vyššej kasty dostávajú vyššiu úroveň služieb WASH pri nízkych nákladoch, zatiaľ čo chudobní platia oveľa vyššiu cenu za službu podobnej alebo nižšej kvality.

  ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

  Aby sme nenechali niekoho v úzadí, musíme svoje úsilie zamerať na to, aby sme začlenili ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti alebo sú ignorovaní. Vodohospodárske služby musia spĺňať potreby marginalizovaných skupín a ich hlas musí byť vypočutý v rozhodovacích procesoch. Regulačné a právne rámce musia uznať právo na vodu pre všetkých ľudí a dostatočné finančné prostriedky musia byť spravodlivo a účinne vynakladané tým, ktorí to najviac potrebujú.

  PRIDAJTE SA AJ VY:

  • ROZHODNITE ŠETRIŤ VODOU pri umývaní riadu, splachovaní WC, namiesto kúpeľa vo vani sa osprchujte.
  • 22. marca SI OBLEČTE MODRÝ ODEV – vyzdobte celú školu alebo kanceláriu v modrej farbe

  Potom to šírte ďalej:

  1/ Ak máte 30 sekúnd … choďte na sociálne siete a povedzte svetu, prečo ste modrý. Použite heslo #Blue4Water#.
  2/ Pokiaľ máte 3 minúty … nahovorte svojich kamarátov, aby si aj oni obliekli modrý odev počas Svetového dňa vody.

  3/ Ak máte 3 hodiny … zaregistrujte svoju akciu na stránke WaterAid http://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water, na ktorej nájdete aj viac nápadov.

  Ako oslavujeme my?

 • V rámci podujatí pre školy sme zrealizovali výučbový program Vodný svet pre žiakov ZŠ Kúpeľná, Prešov. Stretli sme sa priamo v teréne pri VN Domaša s deťmi z Centra pre rodinu vo Svidníku a čaká nás ešte program o vode so žiakmi Spojenej evanjelickej školy v Prešove.