Zimné sčítanie vodného vtáctva

Tretí januárový víkend  sa uskutoční v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín.  Medzinárodným koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku a na Slovensku sčítanie zastrešuje SOS BirdLife Slovensko.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sú priebežne vyhodnocované a zasielané mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva. 

Výsledky

Vodné vtáctvo bolo od začiatku pravidelného sčítania na Slovensku sčítané aspoň v jednom roku spolu na 831 lokalitách. Od roku 2004 je každú zimu počas medzinárodného termínu sčítania skontrolovaných viac ako 400 lokalít s výskytom vodného vtáctva, čo predstavuje približne 2 500 km vodných tokov (rieky Váh, Dunaj, Morava, Hron, Hornád a iné v celej ich dĺžke na Slovenskom území) a 200 km2 vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier.

Prvý krát bol na Slovensku zaznamenaný  vyšší počet zimujúcich vodných vtákov ako 100 000 v januári 2003 a to 101 070 ex. Zatiaľ najvyšší počet bol zaznamenaný v januári 2006, a to 168 642 ex. vodného vtáctva.

 

Za celé obdobie od r. 1991 bolo zaznamenaných v januárových termínoch sčítania spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaného vtáctva. Medzi najvzácnejšie zaznamenané vtáky patrí napríklad potáplica bielozobá (Gavia adamsii), bernikla tmavá (Branta bernicla), bernikla červenokrká (Branta ruficollis), kormorán chochlatý (Phalacrocorax aristotelis) či čajka trojprstá (Rissa tridactyla). Naopak najpočetnejšími vtákmi v sledovanom období boli na území Slovenska kačica divá (Anas platyrhynchos, 44,2 % zo všetkých záznamov), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula, 12,6 %), chochlačka sivá (Aythya ferina, 6,4 %), hlaholka obyčajná (Bucephala clangula, 5,4%), lyska čierna (Fulica atra, 4,7 %) a kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 4,2 %).

V pôsobnosti RCOP Prešov sa zameriame na vodné toky Torysa, Topľa a Ondava, ktoré sú súčasťou európskej siete NATURA 2000 ako územia európskeho významu. Z vodných plôch medzi najvýznamnejšie z hľadiska výskytu zimujúceho vodného vtáctva patrí VN Domaša a VN Malá Domaša. Práve na Malej Domaši boli zaznamenané bežné druhy, ale aj potápače veľké a malé, chochlačka vrkočatá, hlaholka severská či  vzácna potáplica stredná.

Do sčítania sa môže zapojiť každý. Stačí si vybrať nejaký úsek vodného toku a zaznamenávať všetky pozorované jedince. Tie je potom potrebné vložiť do “vtáčej databázy” po prihlásení na stránke  http://aves.vtaky.sk/index/   poprípade zaslať zoznam pozorovaných druhov s presnou lokalizáciou na naše pracovisko.

Zdroj: www.vtaky.sk