Biologická olympiáda v Prešove

Centrum voľného času v Prešove  zorganizovalo v pondelok 10. februára 2020 už 54. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Cieľom olympiády je viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti v biológii, k spájaniu vedomostí z rôznych oblastí biológie, prípadne iných prírodných vied, rozvíjať kreatívne myslenie a schopnosť logicky interpretovať získané výsledky a robiť primerané závery.
20 súťažiacich súťažilo  v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 15 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 14 teoretických úloh. Projektová časť  pozostávala zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy. Práce hodnotila odborná porota, ktorej členmi  pre projektovú časť  boli aj dve  pracovníčky RCOP Prešov. Vďaka tejto funkcii sme mali možnosť  spoznať 4 zaujímavých mladých ľudí, ktorí prezentovali svoje zistenia.  Práce ako aj samotní prezentujúci boli veľmi dobre pripravení a niektoré výsledky zaujali aj nás porotcov. Mapovanie inváznych rastlín v okolí obce Fintice  potvrdilo výskyt nepovôdných druhov a bude smerovať k infokampani pre občanov. Pri téme “Káva ako hnojivo” sme sa dozvedeli, že priemerná rodina kávičkárov vyhodí ročne až 11 kg usadeniny. Tá putuje buď do koša alebo v lepšom prípade na kompost. Využitie kávovej usadeniny ako hnojiva na zlepšenie pôdy sa však nepotvrdilo.  Arachnofóbia- strach z pavúkov u rodinných príslušníkov  podnietil zase študenta Jozefa preskúmať všetky kúty v dome a zosumarizovať pavúčiu osádku.  Poslednou témou bol Ekopranie.  Filip sa  zúčastnil na škole workshopu o ekologických čistiacich prostriedkoch a vyskúšal si ich vyrobiť aj doma. Svoje porovnania názorne spracoval aj na posteri a vynikajúco odprezentoval pred porotou. Za svoju prácu a vystupovanie si vysúťažil prvé miesto a postup do krajského kola.

Celkovo úroveň prác žiakov bola veľmi vysoká, či už výber témy alebo jej spracovanie. Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí pripravujú svojich žiakov na predmetové súťaže,  správne ich motivujú a  vedú žiakov k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu, k ochrane prírody a človeka. My,  pracovníci RCOP Prešov, ďakujeme za možnosť byť nápomocní pri hodnotení prác a veríme, že pod správnym vedením sa práve títo žiaci možno raz stanú uznávanými odborníkmi.