Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

 Mapa územnej pôsobnosti jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Regionálne centrum ochrany prírody  je jednou z organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody. Pôsobnosť RCOP Prešov je na území:

celé okresy  Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice – mesto

Časť okresov: Svidník, Stropkov, Košice – okolie, Sabinov

Sabinov – celý okrem k.ú. Blažov a Tichý potok

Svidník – Belejovce, Beňadikovce, Cernina, Cigľa, Dubová, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Hrabovčík, Jurkova Voľa, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Kurimka, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mestisko, Mičakovce, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Okrúhle, Radoma, Rakovčík, Rovné, Soboš, Stredná Hora, Stročín, Svidník,  Šapinec, Šarišsky Štiavnik, Štefurov, Valkovce, Vyšná Jedľová, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, Želmanovce

Stropkov – Baňa, Bokša, Breznica, Breznička, Brusnica, Bžany, Duplín, Chotča, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Krišľovce, Kručov, Krušinec, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Potôčky, Potoky, Šandal, Soľník, Stropkov, Tisinec, Tokajík, Turany nad Ondavou, Valkov, Veľkrop, Vislava, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec

Košice –okolie – Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov-Bakša, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rákoš, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov a Ždaňa.

Činnosť RCOP v Prešove

Zoológ
  • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
  • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti centra výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy.
  • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
  • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Poľnohospodár
  • Prevádza odbornú činnosť a vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
  • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Krajinár a anorganik
  • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít, ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
  • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
Lesník
  • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
  • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
  • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Botanik
  • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
  • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti  výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
  • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.).
 Pracovník environmentálnej výchovy
  • Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, centrá voľného času a  detské tábory.
  • Organizuje verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas roka, terénne exkurzie  a besedy so zameraním na ochranu prírody.
  • Spolupracuje s médiami pri prezentácii problematiky ochrany prírody.
  • Spracováva propagačné materiály, plagáty, letáky, výstavy, brožúry a spravuje webovú stránku.
  •  Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
  • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti  evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity.
Regionálny informatik
  • Zabezpečuje výmenu dát v rámci Informačného systému evidencie druhov organizmov a lokalít ich výskytu.
  • Pracuje na tvorbe vrstiev a máp v rámci geografických informačných systémov (GIS).
  • Spracováva poskytnuté dáta od Správ katastra nehnuteľností.
  • Eviduje a spracováva údaje o výmerách  a hraniciach chránených území.
  • Zúčastňuje sa na všetkom ohľadne PC, GIS, GPS a IT  🙂

 

 

 

 

 

 

 

Kolektív pracovníkov RCOP Prešov