Stráž prírody

Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny vrátane informačnej a výchovnovzdelávacej činnosti.

Stráž prírody sa člení na profesionálnu stráž prírody a dobrovoľnú stráž prírody.


Kto je člen profesionálnej a kto dobrovoľnej stráže prírody?

Člen profesionálnej stráže prírody je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je kontrolovať dodržiavanie platných predpisov na ochranu prírody a krajiny, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o hraničné značenie chráneného územia. Spolupracuje s orgánmi ochrany prírody (Slovenskou inšpekciou životného prostredia, okresnými úradmi, obecnými úradmi), Policajným zborom SR, vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach pri ochrane jeho zvereného územia. Jeho veľmi dôležitou úlohou je environmentálna výchova a to priamo v teréne alebo na školách. V rámci tejto výchovy sprevádza aj exkurzie. Jeho oprávnenia sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky.

Člen dobrovoľnej stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník člena profesionálnej stráže prírody a Štátnej ochrany prírody SR, ktorá koordinuje jeho činnosť. Svoju činnosť vykonáva v rámci svojho voľna preto, lebo mu nie je ľahostajný stav prírody a chce jej pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako člen profesionálnej stráže prírody, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov na ochranu prírody a krajiny a environmentálnu výchovu v teréne.

Člen profesionálnej stráže prírody a člen dobrovoľnej stráže prírody sú tí, ktorí vám vždy a všade ochotne poradia a v prípade núdze pomôžu.

 


Ako ich spoznáte?

Člen profesionálnej alebo dobrovoľnej stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody, ako aj ústnym vyhlásením „stráž prírody“ a na požiadanie aj preukazom člena stráže prírody. Člen stráže prírody pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk. Na požiadanie ukáže iba na nahliadnutie ich prednú stranu. Pritom nie je povinný oznámiť svoje meno ani priezvisko. Ak situácia nedovoľuje preukázať sa odznakom alebo preukazom, preukáže sa člen stráže prírody iba ústnym vyhlásením „stráž prírody“. Po uplynutí prekážky sa preukáže odznakom člena stráže prírody alebo preukazom člena stráže prírody.


Kto sa môže stať členom stráže prírody?

Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá

  • dosiahla vek najmenej 18 rokov,
  • je občanom Slovenskej republiky
  • je bezúhonná
  • je úplne spôsobilá na právne úkony,
  • je na výkon tejto funkcie zdravotne, psychicky a fyzicky spôsobilá,
  • je odborne spôsobilá
  • zložila sľub

NOVINKY 

odznakOd 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“)  Vzhľadom k činnosti členov stráže prírody (ČSP) nastala zmena v tom, že  podľa § 65a tohto zákona Štátna ochrana prírody SR   zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom profesionálnych členov stráže prírody a dobrovoľných členov stráže prírody. Táto zmena má prispieť k zefektívneniu komunikácie a samotnej práce stráže prírody. V súčasnej dobe požiadavky na strážcov stále narastajú, čo je spôsobené jednak spoločenským tlakom, zmenami legislatívy, ale aj presadzovaním lepšieho postavenia stráže prírody v systéme ochrany prírody. Z tohto dôvodu je potrebné neustále zlepšovanie vzdelávania, systematické preškoľovanie a dovzdelávanie strážcov.

V zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody sa má odborná spôsobilosť uchádzačov za členov stráže prírody preukázať vykonaním skúšky. Nakoľko má preskúšanie v zmysle novely zákona č. 543/2002 Z. z. prebehnúť do konca roka 2020, boli oslovené okresné úrady, aby určili 4 termíny v mesiaci november, keby by bolo možné vykonať skúšky v priestoroch OU.

Kvôli súčasnej situácii s  nastavenými preventívnymi opatreniami sa neuskutoční pôvodne plánované preškolenie ako aj následné preskúšanie členov stráže prírody. Učebné materiály, ktoré sú podkladom pre vykonanie skúšok sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke dole.

Obsahujú v elektronickej podobe Príručku strážcu prírody a sadu otázok, z ktorých budú zostavované testy na písomné skúšky. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva (zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon), právnej úpravy priestupkov (zákon č. 372/1990 zb. o priestupkoch), právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z.), použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má ČSP funkciu vykonávať.

Skúšky prebehnú, keď sa vyjasnia podmienky alebo sa zmiernia opatrenia, ktoré ich vykonanie obmedzujú. Každý z  členov stráže prírody evidovaný na okresných úradoch a  nahlásení osvedčení čakatelia na členov stráže prírody budú osobitne pozvaní na konkrétny termín vykonania skúšky listom.

Upozorňujeme všetkých ČSP na povinnosť zasielať správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na úseku  ochrany prírody a krajiny.  Neplnením si povinností  člena stráže prírody môže organizácia ochrany prírody podať návrh okresnému úradu v sídle kraja na vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu ČSP.

Dávame do pozornosti možnosť telefonickej, mailovej alebo osobnej konzultácie k preskúšaniu odbornej spôsobilosti ČSP na našom pracovisku RCOP Prešov, (Švábska 4, Prešov).  Vzhľadom na súčasné pandemické opatrenia preferujeme telefonické alebo e-mailové konzultácie.  Osobné konzultácie je potrebné dohodnúť vopred na tel. čísle 051/7567421 alebo emailom marta.hresova@sopsr.sk.  Zároveň by sme chceli požiadať o zaslanie aktuálnych  kontaktných údajov (adresa, e-mailový a tel. kontakt).

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

Prirucka_strazcu_prirody  

Otázky pre stráž prírody_2020