Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:

smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive);
smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive).

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;
osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve: územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

    Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Smernice kladú dôraz na to, aby výber území NATURA 2000 bol vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.

V pôsobnosti RCOP Prešov je vyhlásených 33 území európskeho významu a 3 chránené vtáčie územia. 

Územia európskeho významu v pôsobnosti  RCOP Prešov
Poradové číslo Kód lokality Názov ÚEV Stupne ochrany Výmera /ha/ Rok vyhlásenia Okres
1 SKUEV0207 Kamenná baba 2,3,5 339,98 2004 Prešov
2 SKUEV0320 Šindliar 4 7,69 2004 Prešov
3 SKUEV0321 Salvátorské lúky 4 2,68 2004 Prešov
4 SKUEV0322 Fintické svahy 2,3,4,5 753,90 2004 Prešov
5 SKUEV0323 Demjatské kopce 4 8,68 2004 Prešov
6 SKUEV0324 Radvanovské skalky 4 1,17 2004 Vranov nad Topľou
7 SKUEV0325 Medzianske skalky 4 10,78 2004 Vranov nad Topľou
8 SKUEV0326 Strahuľka 2,3,4 1195,04 2004 Košice-okolie
9 SKUEV0327 Milič 2,3,4,5 5114,45 2004 Košice-okolie, Trebišov
10 SKUEV0328 Stredné Pohornádie 2,3,4,5 7275,58 2004 Košice-okolie, Košice I
11 SKUEV0330 Dunitová skalka 3,4 1,48 2004 Prešov
12 SKUEV0331 Čergovský Minčol 2,3,4,5 4144,69 2004 Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa
13 SKUEV0332 Čergov 2,3,5 6063,43 2004 Bardejov, Prešov, Sabinov
14 SKUEV0390 Pusté pole 2,4 90,35 2004 Prešov
15 SKUEV0401 Dubnícke bane 2,4 234,75 2004 Prešov
16 SKUEV0754 Stebnická Magura 5 184,65 2013 Bardejov
17 SKUEV0755 Regetovské rašelinisko 4 2,73 2013 Bardejov
18 SKUEV0932 Šimonka 2,4,5 2977,51 2018 Prešov, Vranov nad Topľou
19 SKUEV0933 Valalská voda 4 18,50 2018 Sabinov
20 SKUEV0934 Gýmešský jarok 2,5 40,07 2018 Prešov
21 SKUEV0935 Haništiansky les 2 119,85 2018 Košice-okolie
22 SKUEV0936 Horný tok Tople 2 363,53 2018 Bardejov, Svidník
23 SKUEV0937 Becherovská tisina 2,5 264,80 2018 Bardejov
24 SKUEV0938 Rakytová hora 2,5 861,20 2018 Vranov nad Topľou
25 SKUEV0939 Horný tok Ondavy 2 301,04 2018 Stropkov, Svidník
26 SKUEV0940 Hornádske lúky 2 66,51 2018 Košice-okolie, Prešov
27 SKUEV0941 Trebejovské skaly 4 47,25 2018 Košice-okolie
28 SKUEV0942 Bradlové pásmo 2,4 50,24 2018 Sabinov
29 SKUEV0943 Livovská jelšina 2,5 31,88 2018 Bardejov
30 SKUEV0944 Hornádske meandre 2 198,33 2018 Košice-okolie
31 SKUEV0952 Tvarožecké lúky 2 76,12 2018 Bardejov
32 SKUEV0953 Korunkovské lúky 2 49,74 2018 Stropkov
33 SKUEV0968 Pod Misárňami 2 3,77 2018 Sabinov

Chránené vtáčie územia v pôsobnosti RCOP Prešov

Kod lokality Názov lokality Kraj
SKCHVU009 Košická kotlina Košický
SKCHVU025 Slanské vrchy Košický
SKCHVU052 Čergov Prešovský kraj

CHVU Levočské vrchy  a CHVU Volovské vrchy čiastočne zasahujú do územia RCOP Prešov.