Štátna ochrany prírody je organizácia, ktorá dohliada na dodržiavanie legislatívnych opatrení  zameraných na starostlivosť  o prírodu  a krajinu. Nezabúda však ani na šírenie ekologickej  osvety obyvateľstva. Environmentálna výchova je jedným z najdôležitejších preventívnych nástrojov ochrany prírody. Jej hlavným cieľom je poznanie, zlepšovanie, tvorba a ochrana ŽP a preto sme sa rozhodli osloviť vás s ponukou prednášok, ktoré môžu obohatiť vyučovací proces o zaujímavé informácie z oblasti ochrany prírody a jej jednotlivých zložiek a tým prispieť k pozitívnemu vnímaniu  svojho okolia u detí a mládeže.

Ponúkané témy:

Ochrana prírody a chránené územia v našom regióne

Mokrade –  príčiny miznutia mokradí a dôvody pre ich záchranu

Hádaj kto som – poznávanie zvierat podľa pobytových znakov

Noční lovci – sovy a netopiere

Zimní spáči –    o hybernujúcich zvieratách

Biológia, rozšírenie a ochrana – obojživelníkov, plazov, vtákov, sov,  pernatých   dravcov, netopierov, veľkých šeliem  (tematické hodiny) .

CITES – dohovor o ochrane a obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín

Za krásami našich orchideí  – výskyt a ochrana vstavačovitých rastlín

Zelení strážcovia lesa –  dreviny našich lesov

Prednášky sú spojené s premietaním prezentácií,  video nahrávok, alebo ukážkami prírodnín a rôznymi hrami. Sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, SŠ,  ale  vieme upraviť obsah prednášok aj pre mladších žiakov.

Pre deti z MŠ a 1.stupeň ZŠ ponúkame envirovýchovné programy:

„ Čo to kváka v rybníčku“ – rozprávanie o mokradiach

„ Zvieratká v lese“ – rozprávanie o živote lesných zvierat

„ Prečo má bocian dlhé nohy?“  – rozprávanie o živote bocianov

„Špinďura v krajine čistoty“ –  ako triediť odpad

„O medveďovi spachtošovi“ – rozprávanie o živote medveďa

Všeobecne o ponúkaných programoch:

Počet detí a doprava: optimálny počet detí na  programe je 20 (1 trieda).

Uskutočňujú sa priamo v RCOP Prešov (Švábska 4, Prešov),  v priestoroch triedy, školského dvora alebo   (na  základe dohody) v prírode. Doprava na výukové terénne programy je individuálna.

Objednávka a poplatky:    objednávanie   výukových   programov   sa   uskutočňuje telefonicky 051/7567421  alebo   e-mailom  marta.hresova@sopsr.sk minimálne týždeň vopred.  Výukové programy, terénne programy, exkurzie pre školy nie sú spoplatňované.

Ponúkame aj  sprievodcovské služby a ekovýchovné aktivity počas vašich výletov v okrese Košice,  Bardejov, Stropkov, Svidník,  Prešov,  Sabinov a Vranov n.T.