Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.

Na území Slovenskej republiky platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny.

V 2. stupni ochrany je zakázaný:

vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,

Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra

 • slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 • na miesta, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie chráneného územia a jeho ochranného pásma vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,
 • ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

Na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:

 • umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 • likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
 • výstavbu lesných ciest a zvážnic,
 • oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 • pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
 • vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
 • umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,
 • aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
 • budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
 • vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,
 • organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
 • umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
 • umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 • použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,.
 • vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.

V 3. stupni ochrany je zakázané navyše:

 • vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
 • pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 • táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
 • organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
 • použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 • rozširovať nepôvodné druhy,
 • zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 • organizovať spoločné poľovačky,
 • vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Na území, na ktorom platí 3. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody napr. na

 • niektoré činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na území s II. stupňom ochrany (pozri vyššie – konkrétne body 2-5, 9, 10, 12, 13 a 15)a na
 • umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
 • aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
 • let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
 • osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
 • vykonávanie technických geologických prác.

V 4. stupni ochrany je zakázané navyše:

 • ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
 • umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
 • aplikovať chemické látky a hnojivá,
 • rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
 • zbierať nerasty alebo skameneliny,
 • oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 • umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
 • vykonávať geologické práce,
 • umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 • voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu oprávneného na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek. Navyše sa tu vyžaduje súhlas pre niektoré činnosti, na ktoré je potrebný súhlas už v II., resp. v III. ochrannom stupni (viď vyššie body 1, 3, 9, 10, 12 a 15 v časti o II. ochrannom stupni a body 4- 6 v časti o III. ochrannom stupni).

V 5. stupni ochrany je zakázané navyše:

 • zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
 • stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
 • zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
 • osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
 • rušiť pokoj a ticho,
 • chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
 • meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,
 • umiestniť stavbu.

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností, pri ktorých sa vyžaduje už v II. ochrannom stupni (viď body (1, 9, 10, 12 a 15), resp. v III. ochrannom stupni (viď body 4 a 6), resp. v IV. ochrannom stupni.

 

Zdroj:  Zákon o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.