Deň poľovníctva a ochrany prírody

Oslavy medzinárodného dňa detí v mestečku Hanušovce nad Topľou sa niesli v netradičnom štýle. V sobotu 1. júna sa na nádvorí kaštieľa a priľahlom parku  v Hanušovciach stretli milovníci prírody a poľovníctva na spoločnom dni. Podujatie začalo svätou omšou za účasti predstaviteľov cirkví pôsobiacich v meste.  Potom podujatie oficiálne otvoril vedúci hanušovského kaštieľa Ing. Samuel Bruss, zahájil súťaž vo varení gulášu ako aj klubovú výstavu tatranských duričov. Návštevníci mali možnosť zabaviť sa pri kultúrnom programe, ktorý pripravili deti z miestnej základnej  umeleckej školy, komunitného centra, FS Oblík a FS Vargovčan. Prítomných zaujalo vystúpenie lesničiarov  zo Sobraniec, ktorý predviedli poľovnícke signály patriace medzi zvyklosti a obyčaje z dôb spoločných poľovačiek.

Naše pracovisko pripravilo stánok s ekovýchovnými aktivitami pre deti ale aj dospelých.  Pripravili sme Ekopátračku – kvíz zameraný na chránené územia a vzácne druhy rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa  v okolí mesta, do ktorého sa zapojilo 75 detí. Spolu s pomocou dospelých alebo prítomných poľovníkov, či lesníkov  riešili zadané úlohy. Nápovedou pri riešení boli aj distribuované informačné  materiály o chránených územiach v našej pôsobnosti. Dozvedieť sa mohli o chránených poniklecoch na blízkych Medzianskych a Radvanovských skalkách, či o tom, čo má najradšej bobor na obed.   Všetci “ekopátrači” boli za svoje úsilie a vedomosti odmenení drobnými upomienkovými predmetmi.   Zaujímavosťou bolo, že nikto z prítomných nepoznal vtáčika dážďovníka tmavého, ktorý prelietaval nad našimi hlavami aj počas podujatia a býva  v blízkych bytovkách.  Pre deti mali nachystané zaujímave aktivity lesní pedagógovia – zamestnanci Lesov SR  z Vranova a Prešova. Tí prítomných hravou formou zoznamovali s prácou lesníkov, učili rozoznávať stromy či stopy lesnej zvery.

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci múzea pripravili zaujímave prednášky z dejín poľovníctva a spolkov pôsobiacich v minulosti v tomto regióne.  V tento deň bolo naplánované aj slávnostné otvorenie poľovníckej expozície  v kaštieli z pozostalosti MVDr. Jozefa Szanyiho,  ktorý bol členom obvodnej hodnotiteľskej komisie pre hodnotenie trofejí zveri a členom Klubu histórie slovenského poľovníctva.  Dlhoročný poľovník svoje skúsenosti zhrnul v publikácii  Poľovníctvo v regióne Vranov nad Topľou, ktorej vydania sa však už žiaľ nedožil.  Záver podujatia sa niesol v znamení ochutnávania a následne vyhlásenia výsledkov najlepšieho guľášu ako aj najkrajšieho psa výstavy.  Krásny slnečný deň a pestrý program prilákal vyše 500 (a možno aj viac) návštevníkov do parku pri barokovom kaštieli. Sme radi, že sme boli pozvaní organizátormi Krajským múzeom v Prešove, SPZ Vranov n. T. a mestom Hanušovce n.T. na toto podujatie, aby sme prezentovali naše aktivity zamerané na ochranu prírody.  Vďaka množstvu ohlasov zo strany verejnosti vidíme, že účasť na takýchto podujatiach ma veľký význam pri šírení osvety a zvyšovaní environmentálneho povedomia obyvateľov našich miest a obcí.