Kontrola chránených území

V poslednom čase evidujeme  narastajúci počet sťažností zo strany širokej verejnosti  týkajúcich sa  bezohľadnej jazdy terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných a lesných cestách i mimo nich.

Tieto vjazdy sú v rozpore s viacerými zákonmi – zákonom o ochrane prírody, lesným zákonom, cestným zákonom. Spôsobujú vyrušovanie živočíchov i ľudí, eróziu pôdy, ničenie poľnohospodárskych kultúr, poškodzujú lesné porasty, prístupové cesty využívané obhospodarovateľmi pozemkov.

Podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Zb. z. je zakázaný v území, na ktorom platí druhý až piaty stupeň ochrany vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie.  Tento zákaz sa  nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla, ktoré slúži na obhospodarovanie pozemku, alebo ak patrí vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku kde sa pohybuje, prípadne na vozidlá s povolením vystaveným podľa lesného zákona.

Podľa Trestného zákona (§ 305) je neoprávnená jazda na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku trestným činom a príslušné motorové vozidlo môže byť zabavené.

Z týchto dôvodov sa naše pracovisko  v uplynulých dňoch zúčastnilo preventívnobezpečnostnej akcie  v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove  ku kontrolnej činnosti na tomto úseku. Kontrolovanými územiami boli chránené územia s najvyšším piatym stupňom ochrany.

 Veríme, že sa táto iniciatíva stretne s pochopením a podarí sa vjazdy terénnych motorových vozidiel obmedziť a usmerniť do území, ktoré sú na to určené.

Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk.  Tu je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území ( prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, územia európskeho významu Natura2000).