Nové chránené územia – Pralesy Slovenska

Ochrana najcennejších lesov Slovenska znamená záväzok a povinnosť zachovať ich pre budúce generácie.  Vláda SR dňa 3.11.2021 schválila nariadenie, ktorým sa vyhlásilo 76 nových prírodných rezervácií o celkovej výmere 6462,42ha za pralesy Slovenska.  Vďaka tomuto dôležitému kroku dokážeme pralesy skutočne chrániť a zachovať tieto významné lokality.

Udialo sa tak po dôkladnom mapovaní zachovaných pralesov na území Slovenska, ktoré uskutočnilo OZ Prales v rokoch 2009 – 2015. Na základe tohto mapovania bolo identifikovaných 261 lokalít pralesov a pralesových zvyškov s výmerov 10 180 ha. 70% z nich podliehalo primeranej ochrane a zvyšných 30% nebolo dostatočne chránených najvyšším 5. stupňom ochrany.

Presadenie legálnej ochrany týchto pralesov na národnej úrovni aj napriek záväzku Karpatského dohovoru nebolo jednoduché. V prvej fáze bolo potrebné vlastníkov a užívateľov v lesov upovedomiť o identifikácii pralesov a pralesových zvyškov a požiadať ich o spoluprácu. Nakoľko sa jednalo  zväčša o štátne pozemky v správe Lesov Slovenskej republiky, prebiehali v tomto smere dlhodobé jednania a rokovania. Výsledkom bola dohoda na hraniciach lokalít zaradených do prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, na základe ktorej bol v spolupráci so ŠOP SR vypracovaný projekt. WWF Slovensko a OZ Prales následne uskutočnili kampaň „Dajme pralesom 5-ku!“, ktorej súčasťou bola aj petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, ktorú podporilo 30 759 ľudí. Celý proces sa uskutočnil s podporou štátneho podniku Lesy SR a ministerstva pôdohospodárstva. Nasledovali ďalšie kroky spojené s prípravou nariadenia vlády pod vedením MŽP SR, ktoré viedli k schváleniu vládneho nariadenia predloženého ministrom životného prostredia, Jánom Budajom. Toto vyhlásenie nadobudne účinnosť dňa 1.12.2021.

Vďaka schváleniu prírodných rezervácií Pralesy Slovenska ochránime ďalších takmer 2500 ha pralesov a skoro 4 000 ha lesov, ktoré tvoria zvyšok prírodných rezervácií. Zdôrazňujeme aj fakt, že približne jednu tretinu výmery pralesov Slovenska tvoria biotopy hlucháňa hôrneho. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve štátu a v správe štátneho podniku Lesy SR. Väčšina týchto lokalít aktuálne tvorí súčasť chránených krajinných oblastí, národných parkov a ochranných pásiem.  Ide najmä o neprístupné časti lesov s nízkou návštevnosťou.

V pôsobnosti RCOP Prešov tak pribudne 6 nových chránených území zahrnutých do PR Pralesy Slovenska. Jedná sa o  4 územia v Slanských vrchoch (Kujavy, Čierna hora, Šimonka, Marocká hoľa) a 2 územia na severe Bardejovského okresu v pohorí Busov ( Busov, Stebnická Magura).

Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska, v plnom znení nájdete TU