Pozor, existuje aj zoznam chránených nerastov a skamenelín!

Pozor, existuje aj zoznam chránených nerastov a skamenelín!

V spoločnosti výrazne rezonuje ochrana živočíchov a rastlín, ale už menej sa vie, že sú chránené aj niektoré nerasty a skameneliny.

Ich zoznam s vymedzením a spoločenskou hodnotou je uvedený v Prílohe č. 8, Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z  z 19.04.2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V  §38 a §39  Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  sa na ich ochranu vzťahuje niekoľko ustanovení.

   Dôležitou informáciou pre zberateľov v zmysle tohto zákona je, že na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (Okresný úrad, odbor životného prostredia).

   Nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, povinná oznámiť bezodkladne orgánu ochrany prírody, ktorý vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu a zabezpečí opatrenia potrebné na ochranu nálezu.

  Orgán ochrany prírody si môže v lehote  do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia uplatniť u nálezcu právo na vydanie nálezu. Vtedy prislúcha nálezcovi nálezné do výšky 10% spoločenskej hodnoty nálezu.  Nálezca má právo aj na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nálezom. Ak si orgán ochrany prírody  písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu do vyššie uvedeného termínu, stáva sa jeho vlastníkom nálezca.

 Je treba mať na zreteli, že chránený nerast a chránenú skamenelinu možno vyviesť len so súhlasom ministerstva.

Za porušenie povinností na úseku ochrany prírody a krajiny v  zmysle § 90  môže orgán ochrany prírody uložiť pokutu až do 33 193,91 eura a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej osobe.

Autor: A. Bachingerová