Srdce na dlani 2019

V tomto roku si pripomíname významné výročie 100 rokov organizovanej ochrany prírody. Ochrana prírody bola od počiatku spätá s dobrovoľníkmi, ktorí sa zapájali do rôznych aktivít.  Aj v súčasnom období pri našej práci uvítame každú pomoc z radov dobrovoľníkov. Pre naše pracovisko je spolupráca s dobrovoľníkmi každoročne spätá s pomocou pri záchrane obojživelníkov počas jarnej migrácie. Bez pomoci by sme ťažko zvládli “zachraňovať žabky” na 5 lokalitách v našej pôsobnosti. Preto sme sa rozhodli vyzdvihnúť prácu jedného z nich nomináciou na ocenenie Krajské srdce na dlani.  Ide o najstaršie oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku, ktorého hlavným cieľom je vyzdvihnúť a oceniť dobrovoľnícku prácu.

Mgr. Ondrej Sabolčík zo Šarišských Bohdanoviec pôsobí ako učiteľ na Gymnáziu Konštantínová 2 v Prešove.  V roku 2011 založil spolu so študentmi GK2 Turistický klub Horné gymko. Cieľom klubu  je viesť mládež k prírode, objavovať jej krásy, ale aj pomáhať tam, kde je to potrebné. V roku 2017 sa klub zapojil do stavby migračných zábran pre obojživelníky pri vodnej nádrži Sigord. Vďaka Ondrejovmu nadšeniu, optimizmu a správnej motivácii sa do záchrany obojživelníkov zapojili aj ďalší dobrovoľníci vo veku od 3 do 70 rokov. V roku 2019 ich bolo viac ako 50. Počas troch sezón bolo prenesených viac ako 17 000 obojživelníkov. Od školského roku 2017/2018 je Ondrej zapojený do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) a plní funkciu vedúceho miestneho centra. Projekt DofE posilňuje motiváciu k  dobrovoľníctvu, čo je výborný nástroj na zvyšovanie kvality prípravy mladých ľudí na budúce povolanie. V rámci tohto programu v našej organizácii získavala prax aj jedna zo zapojených študentiek.

Ocenenie priznala Hodnotiaca komisia  koordinátorovi za viacročnú, pestrú a užitočnú činnosť v oblasti ochrany ŽP a environmentálnej výchovy mladých ľudí. Touto cestou chceme poďakovať Ondrejovi, ale aj všetkým ďalším dobrovoľníkom (Miro, Ľubo, Marta, Peťo, Marcela, Paľo, Stano, Gretka, Monika, Ivana…….), ktorí venujú svoj čas pomoci našej prírode.

 

Ď A K U J E M E …..