44. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody

44. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody

Posledný júlový týždeň sa obec Regetovka v okrese Bardejov stala prechodne domovom dobrovoľných aj profesionálnych ochranárov z celého Slovenska, Čiech a Moravy. Stretli sa na 44. ročníku Východoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý organizuje Slovenský zväz ochrancov prírody v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a samosprávou.  Okres Bardejov patrí do územnej pôsobnosti Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, ktorého pracovníci sa podieľali na organizácií a napĺňaní odborného programu tábora. Základný tábor bol situovaný v blízkosti novovznikajúceho ranča Regetovka.  Obec Regetovka sa nachádza v pohorí Busov na slovensko-poľskom pohraničí. V minulosti bola známym lyžiarskym strediskom a strediskom environmentálnej výchovy. V súčasnosti sa o prinavrátenie života do obci snažia miestny aktivisti a podnikateľ,  ktorý vyšiel v ústrety organizátorom VsTOPu a ponúkol im zázemie na konanie tábora.

V sobotu podvečer  slávnostným zapálením vatry za účastí hostí -zástupcov miestnych samospráv, štátnych inštitúcii i zástupcu  z generálneho riaditeľstva ŠOP SR odštartoval už 44. ročník tábora. Prípravu tohtoročného tábora na istý čas  spomalila epidemiologická situácia, ale sme radi, že po rokovaniach s okresným hygienikom sa mohol tábor za sprísnených hygienických podmienok uskutočniť. Nedeľný program patril spoznávaniu histórie regiónu. Komentovaná prehliadka Bardejovských kúpeľov s tradičnou ochutnávkou minerálnych vôd a kúpeľných oblátok ako aj výstup na Zborovský hrad preniesli účastníkov do dôb dávno minulých. Slávne Bardejovské kúpele boli obľúbené medzi uhorskou šľachtou a asi najvzácnejším hosťom bola cisárovná Sisi. Zborovský hrad bol centrom Makovického panstva, ktoré sa radilo medzi najväčšie. Vlastníci hradu patrili medzi najvýznamnejšie rody v Uhorsku. Boli to Cudarovci, Rozgoňovci, Tárcaiovci, Šerédiovci, Rákociovci. Mnohí z nich boli šarišskými županmi, Rákociovci takmer sto rokov. Zborovský hrad má ešte naj…a to že patrí medzi najstaršie chránené územia v pôsobnosti RCOP Prešov. Bol vyhlásený za rezerváciu už v roku 1926.

Pondelkové ráno privítalo účastníkov upršaným počasím. Ani to však neodradilo v naplňaní cieľov odborného programu, ktorý bol  rozdelený do 14 sekcií, za všetky môžem vymenovať aspoň entomologickú, ornitologickú , herpetologickú, botanickú, geologickú, krajinársku, detskú,  atď.,“ Vedúci sekcií sú renomovaní odborníci pôsobiaci na univerzitách, ŠOP SR, MVO, SAV, SMOPAJ a iných múzeach.  Pracovníci ÚEL SAV už takmer pravidelne zabezpečujú v TOP časť odborných činností v oblastiach ako zoológia, entomológia, ornitológia a vždy vzhľadom na región, kde sa tábor koná. Tentoraz je to pre oblasť Busov a povodie rieky Topľa. „Zmapovali  tam rovnokrídlovce (Orthoptera), zatiaľ 17 lokalít (hlavne rašeliniská a horské lúky, štrkové lavice Tople a okraje horských bukových a jedľových lesov) a zistili sme celkom 35 druhov zo 129 registrovaných na Slovensku,“ opisuje činnosť vedcov A. Krištín.

Obec Regetovka je známa aj Regetovským rašeliniskom, ktoré bolo pre svoje prírodné bohatstvo  vyhlásené v roku 1979 za národnú prírodnú rezerváciu za účelom ochrany ojedinelých zachovalých rašeliniskových spoločenstiev s výskytom viacerých zriedkavých a vzácnych druhov vlhkomilných rastlín.  Regetovské rašelinisko, miestne nazývané Stav sa nachádza v terénnej depresii  obklopenej svahovými lúkami. Rašelinisko je najmä zo západnej strany silne podmáčané potokom. Najmokrejšia časť sa tiahne stredom rašeliniska, kde nájdeme skupinky stromov a krov. Prevládajúcim lúčnym spoločenstvom sú porasty ostrice oblastnej (Carex diandra) a ostrice zobáčikovitej (Carex rostrata). Súvislé porasty vytvára vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vzácne sa vyskytuje  rosička okruhlolistá (Drosera rotundifolia), papraď hrebenistá (Dryopteris cristata),nátržnica močiarna (Potentilla palustris) a diablik močiarny (Calla palustris). Práve na Regetovské rašelinisko sa upriamila pozornosť väčšiny účastníkov a prebehol tu inventarizačný výskum flóry a fauny.

Svojou účasťou a novými poznatkami z výskumu veľkých šeliem  na VsTOPe prispel aj  Nuno Guimaraes, ktorý už niekoľko rokov pôsobí na slovenských univerzitách a zaoberá sa výskumom veľkých šeliem a šírením  šakala do severných častí Slovenska.

Naše zastúpenie na tábore sa venovalo  aj deťom v detskej sekcii.   Detí poznávanie prírody baví, majú záujem chrániť prírodu a najradšej by sa celý týždeň  preháňali po lúke a chytali všetko živé.  Objavovali sme spolu okolie, sledovali a skúmali rastliny a živočíchy v rámci rôznych biotopov. Následne svoje objavy mali možnosť pozorovať pod lupou a mikroskopom. Hrali sme sa rôzne hry, maľovali si omaľovánky, pracovali s pracovným zošitom Vtáčí raj, vyrábali knižku stôp  aj netopierie girlandy. Vo štvrtok prijali pozvanie lesný pedagógogovia manželia Hankovci, ktorí pre deti pripravili zaujímavý a poučný program zo života lesných zvierat. Okrem Regetovského rašeliniska sme navštívili aj chránené územie PR Pod Beskydom, kde sme spoznávali s botaničkou Erikou Gibalovou rastlinky , ale ak motýle, chrobáky a plazy. Tento deň mnohí využili aj na na návštevu obecného vojenského múzea v Nižnej Polianke a dobre padlo aj osvieženie na kúpalisku Makovica.

 

 Na záver už len dodáme, že sme do Regetovky doniesli leto. Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo po celý týždeň a prispelo k naplneniu cieľa tábora – zmapovať územie, stretnúť sa s priateľmi a zažiť krásne zážitky v lone prírody. ďakujeme všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku a pomohli k zdarnému priebehu 44. ročníka Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Regetovke. 

D O V I D E N I A   O   R O K….