45. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Zámutove

45. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Zámutove

Prvý augustový týždeň  sa obec Zámutov v okrese Vranov nad Topľou  stala prechodne domovom dobrovoľných aj profesionálnych ochranárov z celého Slovenska, Čiech a Moravy. Stretli sa na 45. ročníku Východoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý organizuje Slovenský zväz ochrancov prírody v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a samosprávou.  Okres Vranov n.T.  patrí do územnej pôsobnosti Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, ktorého pracovníci sa podieľali na organizácií a napĺňaní odborného programu tábora. Základný tábor bol situovaný v areáli  lyžiarskeho strediska, kde na lúke pri vleku v stanovom mestečku našlo zázemie 299 registrovaných účastníkov VSTOPu.  Rázovitá obec Zámutov učupená na úpätí Slanských vrchov je východiskovým bodom viacerých trás do Slánskych vrchoch.   Je známa lyžiarskym strediskom ale hlavne folklórom.   V súčasnosti sa rozširuje ponuka turistických služieb v obci vďaka samospráve, miestnym aktivistom  a podnikateľom,  ktorý vyšli v ústrety organizátorom VSTOPu a ponúkli im zázemie na konanie tábora.

V sobotu podvečer  slávnostným zapálením vatry za účastí hostí -zástupcov miestnych samospráv, štátnych inštitúcii i zástupcu  z generálneho riaditeľstva ŠOP SR odštartoval už 45. ročník tábora. Prípravu tohtoročného tábora na istý čas  spomalila epidemiologická situácia, ale sme radi, že po rokovaniach s okresným hygienikom sa mohol tábor za sprísnených hygienických podmienok uskutočniť. Nedeľný program patril spoznávaniu histórie regiónu. Návšteva Hanušovského múzea, spojená s prehliadkou archeoparku a výnimočnými ukážkami výroby skla  tradičnou technikou zaujali všetkých prítomných a preniesli ich  do dôb dávno minulých.

 Pondelkové ráno privítalo účastníkov upršaným počasím. Ani to však neodradilo v napĺňaní cieľov odborného programu, ktorý bol  rozdelený do 14 sekcií, za všetky môžem vymenovať aspoň entomologickú, ornitologickú, herpetologickú, botanickú, geologickú, krajinársku, detskú,  atď.,“ Vedúci sekcií sú renomovaní odborníci pôsobiaci na univerzitách, ŠOP SR, MVO, SAV, SMOPAJ a iných múzeách. Silné zastúpenie tento rok mala lepidedopterologická – motylkárska sekcia, ktorej pribudli okrem vedúceho ďalší 3 odborníci. Podľa slov  docenta Panigaja personálne posilnenie sekcie prispelo k úspešnému monitoringu populácii motýľov a potvrdilo zatiaľ najvyšší počet zaznamenaných druhov počas táborov. Bolo pozorovaných 60 druhov denných motýľov a dokopy potvrdený výskyt cca 300 druhov denných aj nočných motýľov. Potešila nás nová lokalita  výskytu druhu európskeho významu  modráčika krvavcového  Maculinea teleius, ktorý je  viazaný na živnú rastlinu krvavec Sanguisorba officinalis.

 

Jednou z monitorovaných lokalít bolo UEV Pusté pole, ktoré bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), koník východný (Odontopodisma rubripes) a Isophya stysi. Na tomto území bol potvrdený výskyt 31 druhov motýľov, 19 druhov koníkov a 5 druhov čmeľov  vrátane vzácneho Bombus humillis. Bohaté zastúpenie druhov potvrdilo oprávnenosť vyhlásenia tejto lokality za  územie európskeho významu.

 

 

Príroda v pohorí Slanské vrchy počas VSTOPu bola mimoriadne štedrá a predviedla sa v plnej kráse. Účastníci tábora sa vďaka geologickej sekcii zoznámili s geologickou stavbou v kameňolome v Juskovej Voli či Skrabskom, obdivovali skalné bralá Zámutovských skál, alebo sa ponorili do podzemných štôlni Dubnických opálových baní. Ornitologická sekcia zdokumentovala výskyt 40 vtáčích druhov v dedine Zámutov. Herpetologickej sekcii sa podarilo už po 3 dňoch odchytiť všetky druhy hadov žijúcich u nás vrátane vretenice severskej. S veľkým záujmom sa stretla prednáška nádejného herpetológa Peťa Čisarika, ktorý porozprával o svojich pozorovaniach plazov  v prírode, na ktorej sa zúčastnili aj domáci obyvatelia Zámutova.    Entomologická sekcia zaznamenala 15 druhov bystrušiek a druhy európskeho významu ako je fúzač alpský či fúzač veľký.

 Naše zastúpenie na tábore sa venovalo  aj deťom v detskej sekcii. Objavovali sme spolu okolie, sledovali a skúmali rastliny a živočíchy v rámci rôznych biotopov. Hrali sme sa rôzne hry, maľovali si omaľovánky, pracovali s pracovným zošitom Vtáčí raj a vyrábali dózy na čaj.  S deťmi sme sa vybrali  aj na exkurziu do Lesnického múzea, kde nám lesní pedagógovia z LS Zámutov pripravili zaujímavý program. Mnohí využili aj návštevu Domu ľudových tradícii, kde manželia Višňovský prostredníctvom  dobovo zariadených izieb prezentujú život na vidieku  v minulých storočiach.

 Na záver už len dodáme, že všetci  účastníci zažili ďalší z vydarených ročníkov VSTOPu a prispeli k naplneniu cieľa tábora – zmapovať územie, stretnúť sa s priateľmi a zažiť krásne zážitky v lone prírody. Ďakujeme všetkým organizátorom, sponzorom  a odborným vedúcim, ktorí priložili pomocnú ruku a pomohli k zdarnému priebehu 45. ročníka Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Zámutove.