Tretí januárový víkend 15. až 16. januára 2022 sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku.

Hlavným cieľom je získavať  údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

V kompetenčnom území RCOP Prešov  sme počas uplynulých dní mapovali vodné vtáctvo na rieke Torysa, Topľa a Ondava. Práve na posledne spomínanej Ondave leží aj VN Domaša a Malá Domaša, ktoré sú významným zimoviskom vodného vtáctva. Časť vodných plôch už bola zamrznutá a vodné vtáky sa sústreďovali na miestach s voľnou hladinou.  Najpočetnejším sčítavaným druhom  sú kačice divé, kormorány veľké a lysky čierne.

Každoročne Domašu navštívia aj majestátne labute veľké. Dokonca v tomto roku labute na Domaši zahniezdili.  Od ostatných druhov labutí sa líši čiernym hrboľom, ktorý sa nachádza nad zobákom. Živí sa prevažne rastlinnou potravou – vodnými rastlinami. Ak pozorujete okrem snehobielych labutí aj akoby „špinave“ labute, tak sa jedná o mláďatá, ktoré však pri jarnom preperovaní  zbelejú. Labute dospievajú v  3. až 4. roku života a  vytvárajú trvalé páry. Na vodných plochách stavajú od konca apríla a v máji veľké hniezda. Samec prináša materiál a samica stavia. Počas svadobných hier plávajú spolu s ohnutým krkom a nadvihnutými krídlami, samec ponára hlavu do vody a špliecha na seba vodu. Na 1 – 9 zelenkastých vajciach sedí iba samica. Samec stráži a keď sa samica vzdiali a zakryje vajcia páperím, samec si sadá na hniezdo. Inkubácia trvá 35 dní. Po vyliahnutí a obschnutí sa mláďatá pripoja k rodičom a plávajú s nimi. Večer sa vracajú na hniezdo a cez deň hľadajú úkryt pod krídlami a na chrbte samice..

 

 

V sobotu 15.januára bol aj  termín sčítania kormoránov na nocoviskách.  Kormorán veľký je druh, ktorý na naše územie prilieta v zime zo severných častí Európy. Zdržuje sa pri nezamrzajúcich vodných tokoch, kde jeho potravou sú rôzne druhy rýb.  Kormorán je plaché zviera, pri nepatrnom pohybe v blízkosti sa vyplaší, nie je  možné klasickým sčítaním lokalít počas dňa zistiť veľkosť skutočnej zimujúcej populácie. Lovné teritórium kormoránov aj na hniezdiskách a nocoviskách je v porovnaní s ostatnými druhmi veľké a vtáky sa v rámci neho presúvajú v priebehu jednoho dňa.  Počas pohybu sčítavateľa by mohlo dôjsť k duplicitnému sčítanie vyplašených vtákov. Monitoring kormorána na nocoviskách sa javí zatiaľ ako najpresnejší pre odhad populácie zimujúcich kormoránov.  Pre úplnosť výsledkov je nevyhnutné aby sa každé nocoviská sčítavali v tú istú hodinu a to v poobedňajších hodinách v čase, keď sa začína populácia kormoránov na nocovisko zhromažďovať z lovných teritórií. Najvhodnejšie je ak sa sčítavateľ zdržuje v kryte, alebo na nenápadnom mieste (z ktorého je možné kontrolovať celé nocovisko) už pred príletom prvých väčších kŕdľov kormoránov.

Zároveň pri pohybe v prírode pri vode je zaujímavé sledovať aj ďalších obyvateľov. Keďže každoroční mapovatelia sa pohybujú väčsinou v rovnakých úsekoch, tak môžu porovnávať ako sa krajina po roku zmenila. Po povodniach to môže byť zmena toku rieky. Pribúdajú aj nelegálne skladky odpadu.  Zaujímavým javom je sledovať pobytové znaky bobra vodného. Zatiaľ čo 10 rokov dozadu bolo ich nájdenie raritou, tento rok sme pobytové znaky v našej územnej pôsobnosti zachytili po celom monitorovanom úseku rieky Topľa, ale naplavené ohryzy sme nachádzali aj v toku Ondavy či Torysy.