Fontány v Košiciach sa stali významným miestom rozmnožovania pre ropuchy zelené

Fontány v Košiciach sa stali významným miestom rozmnožovania pre ropuchy zelené

Zaujímave miesto pre rozmnožovanie si vybrali žabky ropuchy zelené v meste Košice.  Každú jar  sa objavia tieto zaujímavé  “maskáčové” žabky  v okolí metských fontán   a do vody nakladú svoje vajíčka.  Po nakladení vajíčok dospelé jedince vodu opúšťajú a rozlezú sa do okolia.Ropucha zelená  (Bufo viridis)  veľkosťou málokedy presiahne 8 cm. Je menšia ako jej početnejšia príbuzná ropucha bradavičnatá.  Celý chrbát je pokrytý  škvrnami zelenej farby pretkávanými a ohraničenými svetlo sivým podkladom. Brucho je biele až nažltlé. Farby a kresby sú rôznorodé. Okrem obdobia párenia je aktívna iba v noci, kedy sa ozýva hlasným trilkotavým hlasom, pripomínajúcim cvrlikanie cvrčka.

Žije v lesoch, lesostepiach a otvorenej krajine, t. j. aj v záhradách, parkoch, poliach a v okolí jazierok a rybníkov. Zo všetkých obojživelníkov žijúcich na území Slovenska najlepšie znáša teplo a sucho. Na jar vyhľadáva menšie prehriate nádrže, nevyhýba sa i väčším kalužiam, čo je aj prípad nevyužívaných fontán.   V apríli až júny kladie až 10 000  vajíčok v podobe dlhých šnúr, ktoré pripevňuje na vodné rastliny.   Metamorfóza (premena žubrienok )  trvá 2 – 3 mesiace. Pohlavnú dospelosť dosahujú ako 3-4 ročné  a dožívajú sa 7 – 10 rokov. Živí sa mravcami, chrobákmi, slimákmi, pavúkmi, larvami komárov, mnohonôžkami, a stonôžkami.

Druh ropucha zelená  je  chráneným živočíchom – druhom európskeho významu. Jej spoločenská hodnota je 90 €. Patrí medzi synatropné druhy, ktoré sa prispôsobili podmienkam v urbánnej krajine. Vzhľadom na jej užitočnosť a zachovanie priaznivého stavu tohto druhu na lokalitách v meste Košice by mali byť zabezpečené vhodné podmienky na  reprodukciu ako aj úkrytové možnosti. Tie sa snažíme vytvoriť v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami, v ktorých sa fontány nachádzajú ako aj so Správou metskej zelene Košice, ktorá rieši starostlivosť a údržbu fontán a ich okolia. Po viacerých stretnutiach ( osobných aj online) sme navrhli po konzultácii s odborníkmi z UPJŠ Košice niekoľko opatrení, ktoré zlepšia podmienky pre zachovanie druhu.  Vo fontáne na sídlisku KVP bola inštalovaná  sieťka zabraňujúca vyplavovaniu žubrienok pri spustení fontány. Pri fontáne v Zuzkinom parku a v staničnom parku boli inštalované tabule upozorňujúce na   výskyt chránených druhov živočíchov  vo fontánach.  Taktiež bolo predložených niekoľko návrhov  jednoduchých úkrytových možností  z prírodného materiálu, ktoré by spĺňali nielen funkčnú ale aj estetickú stránku. Jedná sa o kamenné múriky, špirály či gabionové kvetináče.

Fontána v staničnom parku ako jediná je  napustená  v čase vegetačného obdobia a žabky tu majú najlepšie podmienky pre vývin. Problematické  je obdobie po metamorfóze, kedy malé žabky opúšťajú vodu a kolmé steny zakončené malým obrubníkom sú pre väčšinu z nich neprekonateľná prekážka.  Tu sme navrhli inštaláciu  kamenných stupňov/schodíkov, ktoré uľahčia žabkám presun z vodného prostredia na súš.

Prvým krokom a základným predpokladom pre úspešnú druhovú ochranu, je popri poznaní ekológie daného druhu, aj  poznanie jeho aktuálneho výskytu v riešenom území a posúdenie vhodnosti biotopov, vrátane
potravných – lovných biotopov, reprodukčných biotopov, úkrytov a zimovísk.  Na všetkých lokalitách prebieha intenzívny  monitoring populácie ropuchy zelenej vedení odborníkmi z Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, vďaka ktorému získame ucelený prehľad o veľkosti a rozšírený populácie ropuchy zelenej v urbánnom prostredí.

Ropucha zelená je zrejme jediným z našich obojživelníkov, ktorý dokáže dlhodobo prežívať aj v silno urbanizovanom prostredí. Základnou podmienkou je však existencia vhodných  reprodukčných biotopov – liahnísk. Ropuchám môžeme pomôcť aj extenzívnejšou údržbou sídliskovej zelene (na menej často kosených trávnikoch nachádzajú viac potravy), či  rozšírením ponuky zimovísk.  Ochrana, udržiavanie či vytváranie liahnísk je však základnou nezastupiteľnou aktivitou, bez ktorej ropuchy jednoducho nemôžu prežiť. Preto sme radi, že spolupráca všetkých zainteresovaných skupín – zástupcov metských častí, odborníkov z UPJŠ, Správy metskej zelene Košice,  Okresného úradu Košice a aktívnych občanov začína prinášať ovocie vo forme realizovaných aktivít na zabezpečenie a zlepšenie  pobytových možností obojživelníkov v meste Košice. Chceme poprosiť aj všetkých obyvateľov a návštevníkov Košíc, aby nevstupovali do priestorov fontány, nechytali žabky a nevyhadzovali odpadky do okolia fontány.  Prispejú tým k ochrane tejto malej “maskačovej  žabky” – ropuchy zelenej.