Hľadáme kolegu na pozíciu STRÁŽCA

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľné pracovné miesto

strážca

pracovisko RCOP v Prešove,  Švábska 4,  080 05 Prešov

Požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť,
 • prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),
 • zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne,

 

Pracovná náplň uchádzača:

 • Vykonáva komplexnú kontrolu plnenia ochrany prírody v územnej pôsobnosti RCOP v Prešove.
 • Zabezpečuje evidenciu a vykonáva osadzovanie informačných tabúľ a ich údržbu.
 • Zabezpečuje starostlivosť o chránené rastliny a živočíchy.
 • Zabezpečuje komplexné značenie MCHÚ v územnej pôsobnosti RCOP v Prešove
 • Navrhuje potrebu nákupu tabúľ a materiálu na značenie územia.
 • Kontroluje podmienky stanovené pre iné organizácie pri výkone činnosti v územnej pôsobnosti RCOP v Prešove.
 • Zabezpečuje doprovod výskumných pracovníkov v teréne.
 • Zabezpečuje propagáciu OP formou prednášok, besied, exkurzií, doprovodov.
 • Úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracovníkmi RCOP v Prešove pri riešení problematiky v ochrane prírody.
 • Spolupracuje so zložkami ŠOP SR, štátnou správou, zložkami dobrovoľnej ochrany a samosprávou.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 801,50 EUR. Po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku.

Žiadosť na ponuku pracovného miesta, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia pracovného miesta zašlite do 31.3.2023 na e-mailovú adresu: beata.forintova@sopsr.sk .

Plánovaný termín nástupu: 1.5.2023

Kontaktná osoba:

Ing. Beáta Forintová, riaditeľka RCOP v Prešove

Tel.: +421 903 298 340