Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
                                                                                 obsadzuje pracovnú pozíciu
                                        odborno-technický/á zamestnanec/kyňa (pre hendikepované živočíchy)

                                                          pracovisko Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove

Požiadavky:

 • Predpísané: stredoškolské vzdelanie s maturitou; výhodou zameranie prírodovedného alebo veterinárneho smeru.
 • Práca s počítačom na úrovni  pokročilý.
 • Vodičský preukaz typu B, aktívne využívanie SMV.
 • Bezúhonnosť.
 • Vítaná prax práce so zvieratami.
 • Znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Pracovná náplň uchádzača:

 • Zabezpečuje starostlivosť o hendikepované živočíchy vrátane ich transportu v územnej pôsobnosti Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove
 • Zabezpečuje pohotovosť pre hendikepované živočíchy
 • Vedie evidenciu chránených živočíchov v zmysle príslušnej legislatívy
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej pôsobnosti RCOP Prešov
 • Vykonáva činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňanie údajov do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 • Zabezpečuje kontrolu a bežnú údržbu administratívnej budovy a ostatného nehnuteľného majetku RCOP Prešov
 • Zabezpečuje starostlivosť o areál RCOP Prešov  (kosenie, odpratávanie snehu, údržba) a o pridelené služobné motorové vozidlo/á
 • Podieľa sa na manažmentových opatreniach v chránených územiach v územnej pôsobnosti RCOP Prešov
 • Spolupracuje pri vyznačovaní  a údržbe značenia chránených území v pôsobnosti RCOP Prešov
 • Podieľa sa na plnení úloh environmentálnej výchovy v pôsobnosti RCOP Prešov
 • Podieľa sa na výchovných podujatiach zameraných na ochranu prírody a krajiny v pôsobnosti RCOP Prešov
 • Podieľa sa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov v pôsobnosti RCOP Prešov
 • Získava interné a externé informácie o stave prírody, oboznamuje sa s chránenými časťami v území a územnej pôsobnosti RCOP Prešov a získané informácie transformuje do aktivít v rámci environmentálnej výchovy, interných odborných podkladov RCOP Prešov a informačného systému KIMS
 • V rámci organizačného útvaru spolupracuje pri napĺňaní webovej a facebookovej stránky RCOP Prešov

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 01. december 2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 839,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 06.11.2023 do 12.00 hod na e-mailovú adresu: beata.forintova@sopsr.sk

Predpokladaný termín výberového konania je 10.11.2023. Presný termín Vám bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu.

Kontaktná osoba:

Ing. Beáta Forintová, riaditeľka RCOP v Prešove

Tel.: 051 / 756 74 15,  +421 903 298 340