Posilnenie populácií sysľa pasienkového

Syseľ pasienkový patrí medzi hlodavce, ktoré žijú v početných kolóniách. Zatiaľ čo v minulosti obýval pasienky, lúky, sady a  okraje polí, dnes vyhľadáva trávnaté plochy obhospodarované človekom, ako sú letiská či golfové ihriská.  Vyhrabáva si hlboké nory, ktorých dĺžka môže byť až 3 metre. Zimu prečkáva v norách zimným spánkom, pričom mu musí  vystačiť vrstva podkožného tuku. Na jar sa zobúdza v marci až apríli v závislosti od počasia, ale aj nadmorskej výšky, keď sa pôda prehreje na 6-8° C. Živí sa predovšetkým zelenými časťami rastlín, semenami a zrnom, niekedy chytá aj drobný hmyz a mláďatá na zemi žijúcich vtákov. Syseľ pasienkový patrí medzi chránené živočíchy a jeho spoločenská hodnota je podľa vyhlášky MŽP č. 170/2021  Z.z.  je 1000 Eur.

Syseľ pasienkový bol v roku 2019 zaradený na červený zoznam IUCN do kategórie kriticky ohrozený a populačné krivky v celej Európe vykazujú stále klesajúci trend. Napriek týmto trendom sa počet slovenských sysľov po desiatkach rokov naďalej zvyšuje, hlavne vďaka projektu LIFE Syseľ.  Kým v roku 2020 žilo u nás 20 000 jedincov tohto kriticky ohrozeného druhu, v roku 2021 už to bolo vďaka projektu cca 28 000 a v tomto roku sa dostali na číslo 36 000 jedincov.  K zvýšeniu počtu jedincov dopomohla  pastva na viacerých lokalitách, kde dlhé roky absentovala, takže veríme, že v budúcom roku početnosť sysľa pasienkového znovu o čosi poskočí.  Výraznou mierou k početnosti sysľov prispeli aj translokácie – presuny sysľov medzi jednotlivými lokalitami, ktoré zlepšujú fitness populácie vďaka premiešaniu genetického materiálu.

V pôsobnosti  RCOP Prešov sa syslie kolónie nachádzajú v regióne Hornej Torysy, kde sú momentálne známe lokality vo Vyšnom Slavkove a v Kamenici. Vo Vyšnom Slavkove početnosť sysľa stúpa, ale kolónia v Kamenici má už iba pár jedincov. Práve v rámci projektu #LIFE_sysel prebieha translokácia jedincov. Tentokrát sa posilnila populácia v Kamenici 11 jedincami z Vyšného Slavkova, ktoré sú si genetický najbližšie a najpodobnejšie. Veríme, že novým sysľom sa v Kamenici zapáči a už o rok budeme vidieť výsledky.

Spracovala: Ing. Marta Hrešová

Foto: Ing. Roman Trojčák

Zdroj: www.broz.sk