22. marca sa od roku 1993 po celom svete oslavuje Svetový deň vodyValné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi. Podľa Organizácie Spojených národov sú 2 miliardy ľudí bez prístupu k nezávadnej pitnej vodeči je sužovaných nedostatkom vody.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je VODA PRE MIER. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete.Baner k Svetovému dňu v slovenčine na stiahnutie nájdete na nasledovnom linku.

Plagát Svetovému dňu v slovenčine na stiahnutie nájdete na nasledovnom linku.

Kampaň Organizácie Spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody. Slovensko patrí vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody.

Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, viac ako 1,5 mld eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov, ale aj Environmentálneho fondu, ktorý do konca marca zverejní harmonogram pripravovaných špecifikácií a výziev. Ministerstvo životného prostredia tiež stabilizuje financovanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov a zamestnáva približne tritisíc ľudí.

Ramsarská lokalita Senné – rybniky, foto: M. Balla

V rámci Programu Slovensko je alokovaných takmer 600 mil. eur celkovo na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených cca 146 mil. eur. Prislúchajúce národné spolufinancovanie predstavuje ďalších cca 26 mil. eur.

Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a  sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí. Ministerstvo preto presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Dôležitým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, na ktorej aktualizácii ministerstvo momentálne pracuje.

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove si vrámci pripomenutia tohto dňa pripravilo prednášky pre žiakov ZŠ Kúpeľná, Prešov na tému Voda a vodné ekosystémy. Zároveń 22. marca sme oslavili deň vody prácou a to stavaním zábran pre migrujúce obojživelníky  pri VN Sigord spolu s dobrovoľníkmi z Pivovaru Šariš.