Vyhodnotenie ekovýchovného programu Bocian

Vyhodnotenie ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA realizovala v roku 2022 už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Na programe každoročne spolupracuje aj organizácia SOS/BirdLife Slovensko.

 

Cieľom programu je zvyšovanie záujmu mladých ľudí, najmä žiakov základných škôl, ale aj verejnosti o prírodovedné pozorovanie a zapojenie ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Získavaním údajov o stave populácie bociana bieleho si prehlbujú vedomosti o etológii bociana, zdokonaľujú si však aj ekologické poznatky práve cez poznávanie jeho života bociana.

Ako uvádza hlavný odborný garant a autor programu RNDr. Miroslav Fulín CSc.koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku: “Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode. Z každého zapojeného pozorovateľa sa tešíme a vážime si aj zanietených učiteľov, ktorí študentov k pozorovaniu bocianích hniezd každoročne motivujú a odborne usmerňujú.“

 

Výraznou mierou pri realizácii programu v regiónoch prispievajú aj jednotlivé správy chránených území, ktoré vďaka dlhoročnej a úzkej spolupráci s jednotlivými školami vedú mladú generáciu k poznávaniu prírody a k uvedomeniu si potreby jej ochrany.
Medzi zaujímavé aktivity v regiónoch spojené s bocianmi tento rok určite možno spomenúť Bocianí deň, ktorý organizovala Správa Chránená krajinná oblasť Poľana v Základnej škole Stredisková Lieskovec. Pracovníci CHKO Poľana si pre deti pripravili zážitkový program, počas ktorého mali deti možnosť si vyskúšať pozorovanie bocianieho hniezda so zoológom, spojené s envirohrami a súťažami na tému Vtáky a ich adaptácie na prostredie.

Foto z Bocianieho dňa v ZŠ Stredisková, Lieskovec (Správa CHKO Poľana)
Regionálne centrum ochrany prírody  v Prešove zorganizovalo akciu zo zameraním na pozorovanie a krúžkovanie bocianov v obci Demjata so ZŠ Demjata pod názvom: Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. Riaditeľstvo ŠOP SR zároveň pre všetkých účastníkov programu ako aj ďalších záujemcov v jarnom období zrealizovalo online webinár s autorom súťaže Miroslavom Fulínom pri príležitosti 20.výročia Programu Bocian.
 

HLAVNÁ AKTIVITA: Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia)

 

Z celého Slovenska sa zapojilo do hlavnej aktivity programu tento rok 10 základných škôl, z ktorých sa na pozorovaní hniezd podieľali kolektívy žiakov ako aj jednotliví žiaci. Počas celej hniezdnej sezóny žiaci pracujú a mapujú najdôležitejšie míľniky v živote bociana. Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Súťažiaci svoje pozorovania zapíšu do ročnej evidenčnej karty hniezda tzv. hniezdnej karty, kde podchytia najzaujímavejšie udalosti na hniezde, ako napríklad prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat či ich kŕmenie.

Pozrite si spolu s nami prehľad zapojených pozorovateľov do hlavnej aktivity:
 • ZŠ Beňuš: Emka Mišečková,– pravidelná pozorovateľka hniezda v Polomke, zrealizovala rovesnícke vzdelávanie o projekte na škole spolu so Samuelom Bartošíkom
 • Spojená škola v Nemeckej: Martin Petrík – pozorovanie bocianieho hniezda v Nemeckej
 • ZŠ Stredisková Lieskovec:
  • školský kolektív 1.A s koordinátorkou Slávkou Zastkovou – pozorovanie bocianieho hniezda v Lieskovci
  • školský kolektív 2.A s koordinátorkou Lenkou Hudecovou – pozorovanie bocianieho hniezda v Bolešove
 • ZŠ Divín: Laura Kralinová a Nina Olšiaková – pozorovanie bocianích hniezd v Divíne
 • ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci:
  • Diana Andilová, bociany biele v Uderinej spracovala aj do správy s dokumentáciou s popisom pozorovaní
  • Sebastián Mezőzo svojich pozorovaní v Boľkovciach aj z minulých rokov spracoval prezentáciu
 • ZŠ a MŠ Benice: Lucia Focunová a Kristína Beňová – pozorovania hniezda v Príbovciach
 • ZŠ Turie: Bianka Chovanová – pozorovania hniezda v obci Turie
 • ZŠ Kurima:
  • Martin Skonc a Laura Skoncová – pozorovanie bocianieho hniezda v Poliakovciach
  • Benjamín Moravec  pozorovanie bocianieho hniezda formou vyplnenia hniezdnej karty
V rámci hlavnej aktivity OCEŇUJEME:

Špeciálna cena za originalitu spracovania a záujem o tému:

 • Lucia Focunová, ZŠ a MŠ Benice 

Špeciálne ocenenie pre kolektív za aktívny prístup:

 • ZŠ Lieskovec – dva kolektívy 1.A a 2.A s koordinátorkami Mgr. Slávkou Zastkovou a Mgr. Lenkou Hudecovou

VOLITEĽNÁ AKTIVITA: „NAJreport pre bociana“ – reportáž (foto, video)

 

Popri každoročnej aktivite priameho pozorovania hniezd bociana bieleho, mali žiaci, študenti, ako aj verejnosť možnosť zapojiť sa aj do samostatnej aktivity formou vytvorenia reportážneho príspevku. Jednalo sa o akýkoľvek inšpiratívny čin, nielen v podobe fyzickej aktivity, či priamej pomoci, ale aj nápadu so zameraním na ochranu prírodu – bociana bieleho.
Heslom tohtoročnej kampane bola: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti.“ (Viac informácií o súťaži nájdete na nasledovnom linku.)

Medzi zapojenými súťažiacimi v aktivite NAJreport pre bociana boli nasledovné príspevky:    
 • ZŠ Beňuš, Samuel Bartošík – Samuel nafotil bociana bieleho na hniezde a spolu s pravidelnou pozorovateľkou Emkou Mišečkovou zrealizovali vzdelávanie pre svojich spolužiakov o bocianovi a jeho význame a ochrane v obci, aj formou prezentácie prostredníctvom ktorej motivovali žiakov na škole zapojiť sa do programu aj budúci rok – link na prezentáciu na nasledovnom linku (prezentacia na stiahnutie)
 • ZŠ Konštantínova Stropkov, Samuel Reiter– Príprava video projektu z monitorovania – link na video na nasledovnom linku
 • Kolektív ZŠ Demjata – Organizácia pozorovania krúžkovania bocianov bielych v obci Demjata so Štátnou ochranou prírody SR (vedúca kolektívu – Jana Hrehová)

V rámci voliteľnej aktivity NAJreport pre BOCIANA OCEŇUJEME :

 • Samuel Reiter, ZŠ Konštantínova Stropkov, ktorý sa snažil o dokumentáciu prilákania bocianov k zahniezdeniu a vytvoril video popis života bocianov v obci.
Video od Samka Reitera je zároveň aj úžasnou bodkou aj výzvou do pozorovania na jar, do ďalšieho ročníka Ekovýchovného programu Bocian.
Video k nahliadnutiu na nasledovnom linku.
Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú zverejnené na stránkach:
Výhercovia získavajú:
Od ŠOP SR vecné ceny:
 1. cena: Ruksak s turistickou výbavou (deka, termoska, čelovka)
 2. cena: Knižná publikácia – Veľká kniha o operených tvoroch
 3. cena: Turistická fľaša
Špeciálnu cenu od organizácie SOS/Birdlife: tričko, minikľúč vtáky Slovenska, CD kurz vtáčieho spevu a odznak
Okrem uvedených, každé miesto získa:
 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (vedomostné pexeso a kvarteto Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzku)
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)
Každý účastník, pozorovateľ získa na drobné propagačné predmety od ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife.
Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným pozorovateľom srdečne ďakujeme za zapojenie sa do aktivít a poskytnuté cenné údaje z pozorovania bocianov.
Viac informácií o bocianoch nájdete na nasledujúcich linkoch:
Vyhodnotenie spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR