Zimné sčítanie netopierov za nami

Zima je obdobím kedy sa ochranári, jaskyniari a dobrovoľníci stretávajú a spolu sa vydávajú do podzemných priestorov jaskýň a  štôlni aby realizovali  zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, ktoré sú významné nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle. V pôsobnosti RCOP Prešov prebehlo v uplynulých dňoch sčítanie  v jaskyni Zlá diera pri Lipovciach, v jaskyniach v okolí VN Ružín, v Kysackej jaskyni a v CHA Dubnícke bane.

Významným zimoviskom netopierov  sú podzemné priestory dubnických opálových baní  a ich početnosť sa pravidelne sleduje od zimy na prelome rokov 1969/1970. Všeobecne môžeme konštatovať, že ich počet rastie a druhové zastúpenie sa priebežne mení v závislosti od mikroklimatických podmienok v banských priestoroch. V minulosti na početnosť netopierov malo výrazný vplyv aj vyrušovanie zimujúcich netopierov nelegálnymi vstupmi hľadačov opálov do podzemia. Samotné sčítanie  iniciovala Spoločnosť na ochranu netopierov (SON) a tento rok sa medzi sčítavačov zaradili aj členovia Českej spoločnosti pro ochranu netopíru.  Kedže podzemný systéme chodieb je veľmi rozsiahli kvôli orientáciii ale hlavne bezpečnosti každú do sčítacích skupín  sprevádzali zástupcovia spoločnosti Slovenské opálové bane.

V tomto roku bolo  potvrdených  v CHA Dubnické bane 7987 jedincov zimujúcich netopierov a zastúpených bolo 13 druhov netopierov a to: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), netopier ostrouchý (Myotis blythii), uchaňa čierna (Barbastella barabstellus), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii), ucháč svetlý (Plecotus auritus), netopier Brandtov (Myotis Brandtov), netopier pobrežný (Myotis dasycneme) a  večernica pozdná (Eptesicus serotinus).

Cieľom tejto každoročne prebiehajúcej akcie, ktorá sa realizuje v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov.

A ešte zopár zaujímavosti zo života netopierov:

  • Pomocou ultrazvuku (echolokátora) sa orientujú v priestore a dokážu to robiť naozaj veľmi dobre. Nerobí im problém orientovať sa aj v spleti tmavých  podzemných chodieb a stále nájdu cestu von. chodieb
  • Netopiere sa dožívajú  až 30 rokov, zatiaľ čo iné drobné  cicavce omnoho menej.
  • Majú svoje vlastné kolónie, vďaka čomu udržujú sociálny spôsob života a žijú spolu po celý život.
  • Netopiere patria medzi zákonom chránené zvieratá aj vďaka tomu, že sa živia výhradne hmyzom a dokážu nás zbaviť sa ho veľmi jednoducho. Sú to aj jediné žijúce cicavce, ktoré sa živia výhradne hmyzom. Jeden netopier dokáže za noc uloviť až 1/3 svojej hmotnosti hmyzu (čo predstavuje cca 2000 komárov).

Spracovala: Ing. Marta Hrešová

Foto: A. Bachingerová