Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už tretí ročník Programu ochrany prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné dodať do 25. júla.

 

Program ochrany prírody zahŕňa tri činnosti, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu. Ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny – POP1, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu – POP2 a výchovu a informovanosť k ochrane prírody – POP3.
Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a miestne akčné skupiny môžu získať finančnú podporu až do výšky 10.000 eur. Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť vždy len jedným spôsobom doručenia do  25. júla 2022.
V roku 2021 bolo z Programu ochrany prírody realizovaných 34 projektov a celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov bol takmer 130 tisíc eur. Žiadateľom sa podarilo vďaka dotácii napríklad vysadiť Morušovú alej v dĺžke 1000 metrov v obci Trstené pri Hornáde, využiť technickú stavbu – komín kotolne MŠ v Spišskej Starej Vsi ako hniezdnu podložku pre bociana bieleho (Ciconia ciconia) a zároveň vytvoriť hniezdne možnosti pre synantropné štrbinové hniezdiče, OZ Diana vytvorilo výstavu pozostávajúcu z troch modelov krajiny zobrazujúcu negatívne a pozitívne ukážky hospodárenia (1. lesy, 2. rieka, 3. mokraď), hravé prírodovedné zošity a veľkorozmerné fotografie zobrazujúce ekosystémy a vzácne druhy.
Bližšie informácie, ako aj usmernenie pre žiadateľa nájdete na webovom sídle Programu ochrany prírody https://pop.sopsr.sk/
Príklady realizovaných projektov v roku 2021:

Morušová alej pri Hornáde

Vysadená alej je dlhá 1000 metrov a lemuje krajnicu cyklotrasy. Vytvorila tak krásne, zelené a chutné prostredie a domov pre nové vtáctvo, ktoré budú lákať nielen košaté koruny moruší, ale aj jej chutné plody. Stromy moruše sú chránené troma ochrannými kolíkmi a ochranným pletivom.
Komín pre život, život pre komín
Cieľom projektu je znížiť dopady zatepľovania budov v meste Spišská Stará Ves a zároveň využiť technickú stavbu – komín kotolne MŠ ako hniezdnu podložku pre bociana bieleho (Ciconia ciconia). Na stenách tohto komína sa vytvorili hniezde možnosti pre tzv. synantropné štrbinové hniezdiče – dážďovník hnedý (Apus apus) a netopiere, ako aj pre iné druhy vtákov vrabec domový (Passer domesticus), belorítka obyčajná (Delichon urbicum), muchár sivý (Muscicapa striata), trasochvosta bieleho (Motacilla alba), sýkorky (Parus sp.). Stabilizácia a oprava tzv. komínovej čiapky predĺži životnosť komína a vybudovaním pochôdznej plošiny sa sprístupnilo hniezdo bociana ornitológom a príp. výskumníkom v tejto oblasti. Zlepšením hniezdnych možností sa prirodzene zníži výskyt škodlivého hmyzu v prostredí.Interaktívna environmentálna výstava prírodných procesov a manažmentu karpatskej krajiny
Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom kvalitného neformálneho vzdelávania dosiahnuť zmenu postojov a prístupov súčasných aj budúcich generácií vo vzťahu k lepšiemu hospodáreniu v karpatskej krajine. Tento cieľ sa naplnil vytvorením a prezentovaním výstavy, ktorá pozostáva z troch modelov krajiny zobrazujúcich negatívne a pozitívne ukážky hospodárenia (1. lesy; 2. rieka; 3. mokraď), hravých prírodovedných zošitov a veľkorozmerných fotografií zobrazujúcich ekosystémy a vzácne druhy.